PRZEJŚCIOWE WSPARCIE KRAJOWE (KRAJOWE PŁATNOŚCI UZUPEŁNIAJĄCE)

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

– ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.)

wersja ustawy obowiązująca na 2012 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-I

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-II

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2009 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2011 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.-I

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.-II

b) przepisy wspólnotowe:

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z późn. zm.)

Pierwotneustalenia w zakresie wprowadzania płatności bezpośrednich w nowych państwach członkowskich zakładały, że płatności krajowe będą stosowane do 2012 r. Zgodnie bowiem z harmonogramem dochodzenia do pełnego poziomu płatności, w 2013 r. poziom płatności w nowych państwach członkowskich osiągnie pełny (100%) poziom przewidziany dla tych państw w Traktatach Akcesyjnych. Niemniej jednak, aby uniknąć nagłego i znaczącego spadku wsparcia w 2013 r. w sektorach, które do 2012 r. korzystały z krajowych płatności uzupełniających, wprowadzono zmiany w przepisach unijnych, które umożliwiły nowym państwom członkowskim stosowanie tzw. przejściowego wsparcia krajowego.

Przejściowe wsparcie krajowe za 2013 r. w Polsce będzie realizowane w następujących sektorach:

1) sektor I (który obejmuje ważniejsze rośliny uprawne),

2) sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),

3) sektor chmielu,

4) sektor skrobi ziemniaczanej,

5) sektor tytoniu.