VI posiedzenie KM PROW 2014-2020 z 25.10.2016 r.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 88 w sprawie zmian w rozdziale 15 Warunki dotyczące wdrażania Programu, w podrozdziale 15.1 Wyznaczenie przez państwo członkowskie wszystkich instytucji, o których mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, oraz krótki opis struktury zarządzania i kontroli wymaganej na podstawie art. 55 ust. 3 ppkt (i) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 oraz rozwiązań, o których mowa w art. 74 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (.pdf 135,46 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 89 w sprawie wprowadzenia do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozwiązań na rzecz działań wspierających ograniczenie skutków wystąpienia przypadków afrykańskiego pomoru świń ASF na terenie Polski w działaniu M06 „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, w poddziałaniu 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” w typie operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” oraz w poddziałaniu 6.3. „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” w typie operacji  „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. (.pdf 923,14 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 90 w sprawie zmian w rozdziale 15. Warunki Dotyczące Wdrażania Programu w podrozdziale 15.6 Opis wykorzystania pomocy technicznej, w tym przedsięwzięć w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i kontroli w odniesieniu do programu i jego realizacji, jak również przedsięwzięć z poprzednich lub kolejnych okresów programowania, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. (.pdf 244,52 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 91 w sprawie zmian w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw”, w poddziałaniu „Wsparcie korzystania z usług doradczych”, w typie operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014–2020. (.pdf 86,32 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 92 w sprawie zmian w działaniu „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw” , w poddziałaniu „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w typie operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (.pdf 86,55 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 93 w sprawie zmian w działaniu Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (art. 20), w poddziałaniu Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 100,72 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 94 w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 7.6 - Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczących powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej, typu operacji Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf 511,4 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 95 w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 7.4 – Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, typu operacji – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej (w zakresie inwestycji w kształtowanie przestrzeni publicznej), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (.pdf 593,41 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała Nr 96 w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Podstawowe usługi  odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałania 7.4 – Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury, typu operacji – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej (w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (.pdf 679,63 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Protokół z posiedzenia KM PROW 2014-2020 w dniu 25.10.2016 r. (.pdf 734,09 kB)