Uchwały podjęte w trybie obiegowym

Uchwała Nr 97 w sprawie zmian w kryteriach wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, poddziałania 8.1 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 123,86 kB)

Uchwała Nr 98  w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”, typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, obszar A – operacje związane z rozpoczynaniem pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach, które prowadzą produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 125,73 kB)

Uchwała nr 99 w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”, poddziałania 5.1  „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” obejmującego typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 169,5 kB)

Uchwała nr 100 w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”, poddziałania 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”, obszar A – operacje realizowane w gospodarstwach prowadzących produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 142,58 kB)

Uchwała Nr 46 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian technicznych w działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej" w poddziałaniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" w typie operacji „Premie dla młodych rolników" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uchwała Nr 45 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS - rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w typie operacji „Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 44  Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2015 roku w sprawie zmian w działaniu 6 „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej”  poddziałaniu 6.1 „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”, w typie operacji „Premie dla młodych rolników” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 38 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na łata 2014-2020 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do prac w Grupie Zarządzającej Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 37 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do prac w Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 35 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 4 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany technicznej w rozdziale 19. Uzgodnienia przejściowe w podrozdziale 19.1. Opis warunków przejściowych dot. poszczególnych działań oraz podrozdziale 19.2. Orientacyjna tabela przeniesień, szacowanej kwoty na pokrycie zobowiązań wynikających z naboru w 2014 r. w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, finansowanych z budżetu działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.