III posiedzenie KM PROW 2014-2020 z 04.09.2015 r.

Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 4 września 2015 r.

Uchwała Nr 43 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 4 września 2015 roku w sprawie zmian w planie finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), w podziale na rodzaje regionów całkowitego planowanego wkładu Unii w przypadku działania M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013).

Uchwała Nr 42 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 4 września 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 26 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w typie operacji „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 41 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Inwestycje w środki trwałe 4.3 - Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa, typu operacji – Scalanie gruntów, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 40 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 4 września 2015 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla typu operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 39 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych 3.2 - Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym, typu operacji – Wsparcie na przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.