II posiedzenie KM PROW 2014-2020 z 25.06.2015 r.

W dniu 25 czerwca 2015 r. odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Protokół z posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniu 25 czerwca 2015 r. (.pdf 1,16 MB)

Uchwala Nr 36 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru lokalnej strategii rozwoju do konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 34 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, typu operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 33 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Współpraca, poddziałania 16.1 – Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, typu operacji – Współpraca w ramach grup EPI, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 32 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian programu w działaniu „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 31 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian technicznych w działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” w poddziałaniu „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” w typie operacji „Premie dla młodych rolników” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 30 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian technicznych w działaniu „Inwestycje w środki trwałe” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w typie operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 29 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian technicznych w działaniu „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” w poddziałaniu „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” w typie operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 28 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian technicznych w działaniu „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w typie operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 27 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w poddziałaniu 19.1 Wsparcie przygotowawcze, w typie operacji „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 26 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w poddziałaniu 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji, w typie operacji „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 25 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), w poddziałaniu 19.1 Wsparcie przygotowawcze, w typie operacji „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 24 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność), w poddziałaniu 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, w typie operacji „Wdrażanie projektów współpracy” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 23 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w działaniu Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 22 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będących wynikiem wejścia w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1378/2014.