I posiedzenie KM PROW 2014-2020 z 10.04.2015 r.

W dniu 10 kwietnia 2015 r. odbyło się pierwsze inauguracyjne  posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 21 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, poddziałania 8.1 – Wsparcie na rzecz kosztów zakładania i utrzymania w zakresie zalesienia i tworzenia terenów zalesionych, typu operacji – Zalesienie i tworzenie terenów zalesionych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 20 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Wsparcie na rozwój lokalny kierowany przez społeczności w ramach LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), poddziałania 19.3 – Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, typu operacji – Wdrażanie projektów współpracy, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 19 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie minimalnych standardów operacji zaproponowanych dla działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność) (art. 35 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013), poddziałania 19.1 – Wsparcie przygotowawcze, typu operacji – Wsparcie przygotowawcze, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 18 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania – Tworzenie grup producentów i organizacji producentów, poddziałania 9.1 – Tworzenie grup i organizacji i producentów w sektorze rolnym i leśnym, typu operacji – Tworzenie grup i organizacji i producentów w sektorze rolnym i leśnym, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 17 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania 6.4 – Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, typu operacji Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 16 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania 6.3 – Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw, typu operacji – Restrukturyzacja małych gospodarstw, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 15 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania 6.5 – Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, typu operacji – Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 14 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej, poddziałania 6.2 – Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, typu operacji – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 13 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Rozwój gospodarstwa i działalności gospodarczej, poddziałania 6.1 – Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, typu operacji – Premie dla młodych rolników Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uchwała Nr 12 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania – Inwestycje w środki trwałe, poddziałania 4.2 – Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, typu operacji – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 11 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania Inwestycje w środki trwałe, poddziałania 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach, typu operacji – Modernizacja gospodarstwa rolnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 10 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania – Inwestycje w środki trwałe, poddziałania 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach typu operacji- Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 9 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie kryteriów wyboru operacji zaproponowanych dla działania – Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych, poddziałania 3.1 – Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, typu operacji – Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uchwała Nr 8 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w działaniu „Inwestycje w środki trwałe” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w typie operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uchwała Nr 7 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w działaniu „Inwestycje w środki trwałe” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w typie operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uchwała Nr 6 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w rozdziale Warunki Dotyczące Wdrażania Programu w podrozdziale Opis wykorzystania pomocy technicznej, w tym przedsięwzięć w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i kontroli w odniesieniu do programu i jego realizacji, jak i również przedsięwzięć z poprzednich lub kolejnych okresów programowania, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uchwała Nr 5 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w rozdziale Warunki Dotyczące Wdrażania Programu w podrozdziale Opis wykorzystania pomocy technicznej, w tym przedsięwzięć w zakresie przygotowania, zarządzania, monitorowania, ewaluacji, informacji i kontroli w odniesieniu do programu i jego realizacji, jak również przedsięwzięć z poprzednich lub kolejnych okresów programowania, o których mowa w art. 59 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uchwała Nr 4 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w rozdziale Warunki Dotyczące Wdrażania Programu w podrozdziale Przepisy zapewniające rozpowszechnienie informacji na temat programu, w tym poprzez krajową sieć obszarów wiejskich, odnoszących się do strategii informacyjnej i komunikacyjnej, w której opisuje się uzgodnienia informacyjne i komunikacyjne dotyczące programu w sposób bardziej szczegółowy, o czym mowa w art. 13 tego rozporządzenia.

Uchwała Nr 3 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w rozdziale Opis Strategii w podrozdziale Opis charakteru doradczego w celu zapewnienia odpowiedniego doradztwa i wsparcia w zakresie wymogów prawnych i działań związanych z innowacjami, aby wykazać działania podjęte zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 lit. c ) ppkt. (vi).

Uchwała Nr 2 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w rozdziale Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Uchwała Nr 1 Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.