Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw. Wsparcie dla szkolenia doradców

Wsparcie na szkolenia doradców

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Legislacja.
 6. Najczęściej zadawane pytania.
 7. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie będzie udzielane na szkolenia dla doradców w ramach ich doskonalenia zawodowego w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników i właścicieli lasów.

Beneficjent

Podmiot wybrany w trybie zamówień publicznych, który spełni określone warunki kwalifikowalności, a beneficjentami mogą być np.:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego;
 • instytuty badawcze;
 • uczelnie;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Forma wsparcia

Poziom pomocy finansowej wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, jednak nie więcej niż równowartość 200 000 euro za trzy lata szkolenia doradców dla jednego podmiotu doradczego w okresie realizacji Programu.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc będzie przyznawana na realizację szkoleń przede wszystkim w zakresach takich jak:

 • · zobowiązania wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska;
 • · praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska,
 • · działania służące modernizacji gospodarstwa rolnego, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości;
 • · wymogi do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;
 • · wymogi do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów;
 • · normy higieny pracy lub normy bezpieczeństwa związane z gospodarstwem rolnym;
 • · szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy;
 • · łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej, różnorodności biologicznej
  i ochrony wody;
 • · wyników ekonomicznych gospodarstwa rolnego w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym aspektów dotyczących konkurencyjności (np. krótkie łańcuchy dostaw, rolnictwo ekologiczne, aspekty zdrowotne chowu zwierząt).
 • · ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, wynikające z dyrektywy 92/43/EWG,
 • · ochrony dzikiego ptactwa, wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,
 • · wynikające z dyrektywy 2000/60/WE Ramy działania Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej.

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność szkoleniową;
 • dysponuje kadrą dydaktyczną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w liczbie umożliwiającej przeprowadzenie szkoleń objętych operacją;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla doradców;
 • dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia szkoleń;
 • przedłoży wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy opracowany program szkoleniowy wraz z harmonogramem.

Beneficjenci poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” zostaną wyłonieni w trybie przetargów nieograniczonych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,z późn. zm.). Przetargi te będą ogłaszane na poziomie województw bądź kraju.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Uslugi-doradcze-uslugi-z-zakresu-zarzadzania-gospodarstwem-rolnym-i-uslugi-z-zakresu-zastepstw

Najczęściej zadawane pytania

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-2-uslugi-doradcze-uslugi-z-zakresu-zarzadzania-gospodarstwem-i-uslugi-z-zakresu-zastepstw.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl