Transfer wiedzy i działalność informacyjna - Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Działania szkoleniowe organizowane w ramach tego poddziałania ukierunkowane są na rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych rolników, właścicieli lasów, w zakresie związanym z prowadzeniem działalności rolniczej lub leśnictwem i mogą obejmować w szczególności tematykę związaną z:

 • zarządzaniem,
 • technologią i organizacją produkcji w gospodarstwie, w tym produkcji ekologicznej,
 • bezpieczeństwem pracy,
 • marketingiem,
 • rachunkowością,
 • ubezpieczeniami w gospodarstwie,
 • korzystaniem z instrumentów finansowych,
 • ochroną środowiska i klimatem (w tym wykorzystanie OZE),
 • wykorzystaniem TIK,
 • spółdzielczością,
 • tworzeniem i funkcjonowaniem grup producentów,
 • skróceniem łańcucha żywnościowego.

Działania szkoleniowe prowadzone są w formie kursów, szkoleń lub warsztatów.

Beneficjent

 • jednostki naukowe i uczelnie;
 • publiczne podmioty doradcze (CDR, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze),
 • JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego;
 • inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową;
 • konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych operacji oraz finansowania ryczałtowego określonego przez zastosowanie wartości procentowej
w odniesieniu do pośrednich kosztów kwalifikowalnych.  

Poziom pomocy finansowej wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Koszty kwalifikowalne obejmują:

 • koszty bezpośrednio związane z organizacją i przeprowadzeniem działań szkoleniowych,
 • koszty pośrednie związane z realizacją operacji.

 Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi działalność szkoleniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji działań transferu wiedzy dla rolników lub właścicieli lasów;
 • dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną;
 • dysponuje odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową do prowadzenia działań transferu wiedzy.

Wybór beneficjentów w ramach tego poddziałania będzie następował w drodze konkursów ogłaszanych na przygotowanie i realizację operacji szkoleniowych, tj. działania szkoleniowego z uwzględnieniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. 

Szczegółowe zasady konkursów ustalane będą w zależności od ich celu / tematyki / grupy docelowej uczestników. Kryteria wyboru będą dostosowane do danego konkursu i będą obejmować m.in. kryteria jakościowe i cenę.

Nabór wniosków

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ogłosi konkurs i poda informację o tym konkursie do publicznej wiadomości na stronie internetowej ARiMR oraz co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Centrali ARiMR.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Transfer-wiedzy-i-dzialalnosc-informacyjna

Wzory wniosków

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Najczęściej zadawane pytania

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl