Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości

Spis treści:

  1. Zakres wsparcia.
  2. Beneficjent.
  3. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
  4. Nabór wniosków.
  5. Legislacja.
  6. Wzory wniosków.
  7. Najczęściej zadawane pytania.
  8. Kontakt.

Zakres wsparcia

Wsparcie ma formę refundacji kosztów kwalifikowalnych poniesionych z tytułu uczestnictwa rolników w krajowych lub unijnych systemach jakości, w wysokości - do 2 tys. euro na gospodarstwo rocznie, przez okres 5 lat od przystąpienia do wybranego systemu jakości.

Do kosztów faktycznie poniesionych, zalicza się wydatki związane m.in. z:

1) kontrolą i certyfikacją w gospodarstwie,

2) składkami na rzecz grupy producentów, jeżeli rolnik jest członkiem takiej grupy,

3) zakupem specjalistycznych publikacji związanych z produkcją prowadzoną w ramach systemu jakości,

4) zakupem specjalistycznych pułapek związanych z prowadzeniem produkcji w ramach integrowanej produkcji roślin.

Wsparcie związane jest z wytwarzaniem następujących produktów:

a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych tradycyjnych specjalności, o którym mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych lub rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych, o którym mowa w art. 11 tego rozporządzenia – maksymalnie 3 200 zł/rok;

b) objęte systemem rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej
i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 – maksymalnie 3 000 zł/rok;

c) objęte systemem ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich, o których mowa w części II tytule II rozdziale I sekcji 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 – maksymalnie 3 200 zł/rok;

d) integrowanej produkcji roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013
r. o środkach ochrony roślin – 2 750 zł/rok;

e) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Jakość Tradycja” – 1 470 zł/rok;

f) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Meat Program” – 2 386 zł/rok;

g) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Pork Quality System” – 1 700 zł/rok;

h) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Tuszki, elementy i mięso z kurczaka, indyka i młodej polskiej gęsi owsianej” – 2 000 zł/rok;

i) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Kulinarne mięso wieprzowe” – 2 000 zł/rok;

j) wytwarzane zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu „Quality Assurance for Food Products” – „Wędliny” – 2 000 zł/rok.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania jest udzielana jako roczna płatność motywująca przez okres 3 lat, przy czym wysokość wsparcia nie będzie mogła przekroczyć limitu określonego dla każdego z systemów i 2 000 euro rocznie na gospodarstwo (w przypadku prowadzenia produkcji w ramach kilku systemów jednocześnie).

Beneficjent

Rolnik aktywny zawodowo w rozumieniu art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, w ramach wybranych unijnych lub krajowych systemów jakości.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Kwoty wsparcia, określone dla poszczególnych systemów jakości są maksymalnymi stawkami wsparcia dla rolnika, uczestniczącego w danym systemie jakości żywności.

Przystępowanie do uczestnictwa w systemie jakości wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów, wynikających z potrzeby wprowadzenia niezbędnych zmian w gospodarstwie oraz poddaniu go niezbędnym kontrolom, zgodnie z określonymi standardami systemu. Wsparcie ma charakter motywacyjny i ma na celu ułatwienie prowadzenia produkcji w nowych warunkach, wymaganych przez określony system jakości. Wsparcie ma na celu także umożliwienie pokrycia dodatkowych kosztów produkcji do momentu, kiedy będą one odzwierciedlone w wyższych cenach produktów na rynku.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego na stronie internetowej ARR, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Centrali Agencji i oddziałach terenowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach terenowych ARR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Rynku Rolnego

Centrala

ul. Karolkowa 30
01-207 Warszawa

tel. 22 661-72-72

skargiiwnioski@arr.gov.pl