Rozwój usług rolniczych – rozwój przedsiębiorczości

Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

W ramach działania wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

Głównym celem instrumentu wsparcia jest ułatwienie dostępu gospodarstw rolnych (zwłaszcza małych) do nowych technologii - co w konsekwencji przełoży się na poprawę ich konkurencyjności.

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie  usług dla gospodarstw rolnych  jako mikro lub małe przedsiębiorstwo. 

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł (zgodnie z założeniami biznesplanu).

Dodatkowe informacje dla beneficjenta.

Pomoc może być przyznana, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący rozwoju działalności gospodarczej, zakładający prowadzenie rentownej działalności w zakresie usług dla rolnictwa;
 • wnioskodawca deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych.

Pomocy nie udziela się podmiotom, które skorzystały z pomocy finansowej w ramach działania  „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013.

Koszty kwalifikowalne obejmują m. in. koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłaty za patenty i licencje.

Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zatwierdzonego przez ARiMR biznesplanu, w tym w zakresie i osiągnięcia co najmniej 30% przychodów ze sprzedaży usług rolniczych w trzecim roku jego realizacji oraz zobowiązany jest prowadzić wspieraną działalność co najmniej przez 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.        

Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji (również przesłane drogą pocztową).

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Rozwoj-uslug-rolniczych 

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl