Restrukturyzacja małych gospodarstw

Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Celem wsparcia jest dokonanie zasadniczych zmian w gospodarstwie, które przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększenia jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa w szczególności w wyniku zmiany profilu produkcji rolnej. Pomoc przyznaje się na:

 • operacje polegające na zaprzestaniu chowu i hodowli świń w gospodarstwie,
  w którym jest prowadzony chów lub hodowla świń, na obszarach wyznaczonych
  w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF),
 • pozostałe operacje.

Beneficjent

Rolnik albo małżonek rolnika, jeżeli podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Rolnik albo małżonek rolnika spełniający ww. warunek oraz prowadzący wyłącznie działalność rolniczą, w tym produkcję trzody chlewnej, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, który zobowiąże się do zaprzestania produkcji trzody chlewnej.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę premii (60 000 zł, nie więcej niż równowartość 15 tys. euro) i wypłacana jest w dwóch ratach:

I rata – w wysokości 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł(wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);

II rata – w wysokości 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który:

 • prowadzi na terytorium RP działalność rolniczą w celach zarobkowych,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro (SO), przy czym w przypadku operacji polegających na zaprzestaniu chowu i hodowli świń w gospodarstwie, w którym jest prowadzony chów lub hodowla świń, na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF nie uwzględnia się produkcji trzody chlewnej.
 • przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa.

Biznesplan powinien przedstawiać koncepcję restrukturyzacji gospodarstwa, w wyniku której nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

Założenia biznesplanu mogą dotyczyć przede wszystkim rozwoju produkcji produktów rolnych, żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży  produktów wytworzonych w gospodarstwie.

W biznesplanie powinny być zawarte m.in. poniższe informacje:

 • opis wyjściowej sytuacji gospodarstwa: np. grunty rolne (powierzchnia i rodzaj użytków rolnych, budynki, budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, wykorzystywane do produkcji rolnej), struktura produkcji roślinnej lub produkcja zwierzęca (uwzględniającą gatunki i liczbę zwierząt gospodarskich), wielkość ekonomiczna gospodarstwa;
 • opis docelowej sytuacji gospodarstwa;
 • sposób, w jaki realizacja biznesplanu doprowadzi do osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do co najmniej 10 tys. euro i co najmniej o 20 %
  w stosunku do wielkości wyjściowej;
 • działania mające na celu rozwój gospodarstwa, w tym opis i szacunkową wartość planowanych inwestycji w środki trwałe; opis planowanych działań dotyczących zrównoważenia środowiskowego np. w zakresie nawożenia.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo rolne, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków, premię może otrzymać tylko jedno z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy prowadzą wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

Pomocy nie przyznaje się:

 • na inwestycje dotyczące plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych;
 • osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia albo przyznano, lecz nie wypłacono pomocy finansowej z powodu rezygnacji, niedopełnienia warunków przyznania pomocy albo niezłożenia wniosku o płatność:

- „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” PROW 2007-2013,

- „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników”, „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” PROW 2014-2020.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia jej co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym  i na stronie internetowej ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020 

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Restrukturyzacja-malych-gospodarstw 

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl