Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych (tj. produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z wyłączeniem produktów rybnych), przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym.

Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

 • posiada zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,
 • działa jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Poziom pomocy wynosi do 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia i wynosi nie więcej niż:

 • 10 mln zł dla jednego beneficjenta (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej produktów rolnych) w okresie realizacji Programu i nie mniej niż 100 tys. zł na operację, a
 • w przypadku związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie więcej niż 15 mln zł i nie mniej niż 100 tys. zł na operację,
 • 300 tys. zł dla rolników, domowników lub małżonków - rozpoczynających działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i nie mniej niż 10 tys. zł na operację.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1) wnioskodawca jest zdolny do realizacji i utrzymania planowanego przedsięwzięcia, co weryfikowane jest na podstawie analizy danych ekonomicznych dotyczących dotychczasowej działalności gospodarczej oraz projekcji finansowych zawartych w biznesplanie. Udzielenie pomocy możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (unikanie tzw. efektu deadweight),

2) wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z:

 • rolnikami
 • grupami lub organizacjami producentów,
 • związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub
 • podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. 

Wskazane umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

Powyższego warunku nie stosuje się do podmiotów przetwarzających:

 • produkty rolne wytworzone przez ich członków,
 • miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę,
 • wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej przez nie działalności rolniczej.

Inwestycja, której dotyczy operacja, musi spełniać wymagania określone przepisami prawa mające zastosowanie do tej inwestycji.

Pomoc może być udzielona na realizację operacji w zakładach spełniających obowiązujące standardy higieniczno – sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Inwestycje zakładające wzrost mocy produkcyjnych mogą być wspierane pod warunkiem udokumentowania bazy surowcowej oraz wykazania możliwości zbytu planowanej produkcji.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wykaz wykonywanych rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie których może zostać przyznana pomoc (.pdf 227,61 kB)

Operacje nie mogą dotyczyć sprzedaży detalicznej – warunek ten nie dotyczy podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków ogłaszane są przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na stronie internetowej ARiMR, w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w Centrali Agencji, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce realizacji operacji (również przesłane drogą pocztową).

Link do harmonogramu naborów wniosków:

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Przetworstwo-i-marketing-produktow-rolnych

Wzory wniosków

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020.html

Najczęściej zadawane pytania

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi       

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl