Premie dla młodych rolników

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników

Spis treści:

 1. Zakres wsparcia.
 2. Beneficjent.
 3. Forma wsparcia.
 4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
 5. Nabór wniosków.
 6. Legislacja.
 7. Wzory wniosków.
 8. Najczęściej zadawane pytania.
 9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego. Wsparcie dotyczy rozwoju działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym, a także przygotowania do sprzedaży wytwarzanych w gospodarstwie produktów rolnych.

Beneficjent

Młody rolnik – osoba, która ma nie więcej niż 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący gospodarstwem.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, a kończy się z dniem zakończenia realizacji biznesplanu.

Forma wsparcia

Pomoc ma formę premii (100 000 zł) i wypłacona jest w dwóch ratach:

I rata – 80% kwoty pomocy

II rata – 20% kwoty pomocy

Pierwsza i druga rata są wypłacane maksymalnie w ciągu 5 lat od decyzji o przyznaniu pomocy. Pierwsza rata jest wypłacana po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie  
9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja. Druga rata jest wypłacana po realizacji biznesplanu.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący następuje w trakcie urządzania gospodarstwa.

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa nie  może dokonać żadnej z poniższych czynności:

· zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,

· wystąpienia o płatności bezpośrednie,

· wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

· prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.

W wyjątkowych przypadkach określone czynności mogą być dokonane przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa. Jeżeli właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha stała się osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia, niektóre z powyższych czynności i zdarzeń, mogą mieć miejsce nie wcześniej niż w okresie 5 lat poprzedzających dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa, z tym że w przypadku gdy dziedziczy osoba niepełnoletnia, nie bierze się pod uwagę czynności i zdarzeń, które miały miejsce przed dniem uzyskania przez nią pełnoletności.

Jeżeli właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha stała się:

1) osoba niepełnoletnia - za dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletniości;

2) osoba fizyczna w wyniku dziedziczenia - za dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa uznaje się dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia:

3) osoba niepełnoletnia w wyniku dziedziczenia - wówczas za dzień rozpoczęcia urządzania gospodarstwa uznaje się późniejszą z dat: dzień uzyskania przez nią pełnoletniości lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Premia dla młodych rolników może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji 
o przyznaniu pomocy.

Premia nie może być przyznana osobie, której przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 ani na gospodarstwo, na które przyznano premię w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, przy czym małżonek młodego rolnika w szczególności:

-  nie rozpoczął urządzania gospodarstwa wcześniej niż w okresie 18  miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy przez młodego rolnika,

-   przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa nie dokonał czynności w zakresie zgłoszenia zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej, wystąpienia o płatności bezpośrednie, prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej lub wystąpienia o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej, z wyłączeniem przypadków szczególnych przewidzianych dla osób ubiegających się 
o przyznanie pomocy,

- nie otrzymał premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie.

Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie, lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie) 
w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa w zakresie działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Nie przewiduje się wspierania gospodarstw w zakresie:

 • chowu drobiu (nie dotyczy produkcji ekologicznej),
 • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
 • prowadzenia niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych.

Gospodarstwo wskazane w biznesplanie:

 • ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
 • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;
 • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

Nabycie lub wejście w posiadanie gospodarstwa, którego rozwoju dotyczy biznesplan, oraz spełnienie pozostałych warunków, z zastrzeżeniem dopełnienia których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, następuje najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Beneficjent zobowiązuje się do realizacji biznesplanu. Realizacja biznesplanu następuje w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W wyniku realizacji biznesplanu nastąpi wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa co najmniej o 10% w odniesieniu do wartości wyjściowej.

Beneficjent zobowiązuje się do rozpoczęcia prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu i prowadzenia tej rachunkowości co najmniej do dnia upływu okresu związania celem.

Beneficjent ma stać się rolnikiem aktywnym zawodowo w rozumieniu przepisów UE o płatnościach bezpośrednich najpóźniej w terminie 18 miesięcy następujących po 9 miesiącach od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Beneficjent zobowiązuje się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy 
i w pełnym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Beneficjent zobowiązuje się do prowadzenia działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący co najmniej do dnia upływu okresu związania celem. Kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi działalność w gospodarstwie rolnym osobiście (pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące gospodarstwa), na własny rachunek i we własnym imieniu, ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem.

Nabór wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym  i na stronie internetowej ARiMR.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020

 Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Premie-dla-mlodych-rolnikow 

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl