Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Płatność na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazywali swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi

Spis treści:

  1. Zakres wsparcia.
  2. Beneficjent.
  3. Forma wsparcia.
  4. Dodatkowe informacje dla beneficjenta.
  5. Nabory wniosków.
  6. Legislacja.
  7. Wzory wniosków.
  8. Najczęściej zadawane pytania.
  9. Kontakt.

Zakres wsparcia

Pomoc przyznawana jest rolnikom, uczestniczącym w systemie dla małych gospodarstw ustanowionym w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich, którzy trwale przekażą swoje gospodarstwo  rolne innemu rolnikowi.

Beneficjent

Rolnik, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws. płatności bezpośrednich (rozporządzenie 1307/2013), i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Forma wsparcia

Roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności bezpośredniej, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Pomoc przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekazuje swoje gospodarstwo, i lata następne, do roku 2020 włącznie.  Pomoc wypłaca się jednorazowo.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Pomoc może być przyznana rolnikowi, który w chwili składania wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się od przynajmniej jednego roku do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw, ustanowionym zgodnie z tytułem V rozporządzenia ws. płatności bezpośrednich, i który w drodze sprzedaży lub darowizny trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi.

Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć, po przejęciu gruntów od beneficjenta działania, co najmniej wielkość odpowiadającą:

- średniej wielkości gospodarstwa w Polsce

lub

- średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstw w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce.

Nabory wniosków

Terminy naborów wniosków są ogłaszane przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym, na stronie internetowej ARiMR oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia przekazywanego gospodarstwa rolnego. Wniosek można również wysłać listem  poleconym.

Link do harmonogramu naborów wniosków:

www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Harmonogram-naboru-wnioskow-PROW-2014-2020 

Legislacja

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Legislacja-PROW-2014-2020/Legislacja-krajowa/Rozporzadzenia-dotyczace-warunkow-i-trybu-przyznawania-pomocy-w-ramach-poszczegolnych-instrumentow-wsparcia-PROW-2014-2020/Platnosci-dla-rolnikow-przekazujacych-male-gospodarstwa

Wzory wniosków

Najczęściej zadawane pytania

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa

Infolinia od pn - pt w godz. 8.15-16.15

+48 22 623 13 66

+48 22 623 14 76

Fax: +48 22 623 20 51

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

Centrala

ul. Poleczki 33 
02 - 822 Warszawa

800 38 00 84

Fax: 22 318 53 30
e-mail: info@arimr.gov.pl