Płatności ONW

poniedziałek, 23 marca 2015 r.

Wniosek o przyznanie płatności ONW jest składany razem z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, na jednym formularzu opracowywanym i udostępnianym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór nowych wniosków w ramach płatności ONW rozpoczął się 16 marca i będzie trwał do 15 maja br.

Dla płatności ONW w ramach PROW 2014-2020, nie jest nałożony na rolnika obowiązek dotyczący kontynuowania przez pięć lat działalności rolniczej na danym obszarze.

Wsparcie w ramach działania ONW, przyznawane będzie wg następujących stawek:

  • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) - 450 zł/ha
  • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):
    • ONW typ nizinny I - 179 zł/ha
    • ONW typ nizinny II - 264 zł/ha
  • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) - 264 zł/ha

Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa i przyznawane będą do powierzchni wynoszącej nie więcej niż 75 ha.

WAŻNE!

Do beneficjentów realizujących 5-cio letnie zobowiązanie[1], podjęte w ramach PROW 2007-2013, mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. te jakie obowiązywały w chwili podjęcia zobowiązania.

W przypadku rolników realizujących 5-letnie zobowiązanie, płatność ONW przysługuje do powierzchni do 300 ha, ale tylko dla tych rolników, którzy realizowali przedmiotowe zobowiązanie w 2014 roku.

Do czasu wyznaczenia zasięgów ONW typ nizinny według nowych zasad (najpóźniej do końca 2017 r.), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013, będą wspierane obszary (gminy lub obręby ewidencyjne), które kwalifikowały się do pomocy w ramach ONW w okresie programowania 2007-2013, zarówno typu nizinnego, górskiego jak i specyficznego.

Wykaz obszarów ONW, które spełniają kryteria kwalifikacji do ONW w ramach PROW 2007-2013, znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 40, poz. 329, z późn. zm.).

Rozporządzenie zostało opublikowane w dniu 16 marca 2015 r. w Dzienniku Ustaw z 2015, poz. 363. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/364

[1] Zobowiązanie rolnika do prowadzenia przez 5 lat działalności rolniczej na obszarach ONW, do których otrzymał pierwsze płatności ONW.