Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i rolników realizujących działanie „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania oraz praktyki równoważne
wtorek, 23 grudnia 2014 r.

I. Dostosowanie do ram prawnych następnego okresu programowania

W nawiązaniu do zamieszczonych w dniu 30 kwietnia, 4 sierpnia oraz 17 września br. na stronie internetowej resortu rolnictwa komunikatów „Informacja dla doradców rolnośrodowiskowych i  rolników realizujących działanie  „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013 od 2012 roku - dostosowanie do nowych ram prawnych następnego okresu programowania” Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przekazuje dodatkowe informacje.

We wskazanych powyżej komunikatach, MRiRW poinformowało o planowanym wprowadzeniu zmian w odniesieniu do niektórych pakietów działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w związku z koniecznością ich dostosowania do ram prawnych nowego okresu programowania.  Proponowane zmiany dotyczą wymogów poszczególnych wariantów Pakietu 8. Ochrona gleb
i wód oraz stawek płatności w ramach Pakietu 9. Strefy buforowe (warianty dotyczące miedz śródpolnych).

Takie same wymogi zaproponowano również dla międzyplonów w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” objętego PROW 2014-2020.  Niemniej jednak w wyniku negocjacji PROW 2014-2020 z Komisją Europejską (KE) dokonano modyfikacji tych wymogów.

Mając na uwadze powyższe, MRiRW uprzejmie informuje, że planuje się wprowadzenie zmian w wymogach również dla wariantów dotyczących międzyplonów realizowanych w ramach Pakietu 8. Ochrona gleb i wód w działaniu „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013.

Planuje się wprowadzenie następujących zmian w ramach:

  • wariantu 8.2. Międzyplon ozimy -  dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie. Natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 zostaną wprowadzone poniższe wymogi:

- siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz nawożenia;

- zakaz stosowania pestycydów i herbicydów w międzyplonie;

- niestosowanie osadów ściekowych;

- przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych);

- możliwość koszenia lub spasania biomasy roślin poplonowych wiosną;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych
w ciągu 5 lat.

  • wariant 8.3. Międzyplon ścierniskowy dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie w roku 2011 wymogi nie ulegną zmianie. Natomiast dla beneficjentów, którzy rozpoczęli zobowiązanie po roku 2011 zostaną wprowadzone poniższe wymogi:

- siew roślin międzyplonowych w terminie do 15 września;

- zakaz wznawiania zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca;

- stosowanie jako międzyplon wyłącznie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków roślin, przy czym gatunek rośliny dominujący w mieszance lub gatunki zbóż wykorzystane w mieszance nie mogą przekroczyć 70% jej składu;

- zakaz stosowania mieszanki składającej się wyłącznie z gatunków zbóż;

- zakaz nawożenia;

- zakaz stosowania pestycydów i herbicydów w międzyplonie;

- niestosowanie osadów ściekowych;

- przyoranie biomasy z wyłączeniem uprawy gleby w systemie bezorkowym;

- zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin;

- możliwość spasania biomasy roślin poplonowych jesienią;

- możliwość przemiennego stosowania międzyplonów na różnych działkach rolnych w ciągu 5 lat.

Jeśli rolnik nie zaakceptuje dostosowania do nowych ram prawnych (czyli wprowadzenia nowych powyżej wskazanych wymogów), będzie mógł zakończyć podjęte zobowiązanie, nawet pomimo tego, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. Wówczas zwrot pobranych płatności nie będzie wymagany w stosunku do okresu, w którym zobowiązanie było realizowane.  

 II. Odstąpienie od uznania wariantów 8.2 Międzyplon ozimy oraz 8.3 Międzyplon ścierniskowy jako praktyk równoważnych

W komunikacie z dnia 17 września br., MRiRW poinformowało o możliwości uznania wariantów 8.2 Międzyplon ozimy oraz 8.3 Międzyplon ścierniskowy (realizowanych w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” PROW 2007-2013), jako praktyk równoważnych do jednej z praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienia), tj. dywersyfikacji upraw.

Taką samą możliwość uznania za praktykę równoważną dywersyfikacji upraw zaproponowano dla międzyplonów w ramach Pakietu 2. Ochrona gleb i wód „Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020. Niemniej jednak w wyniku negocjacji PROW 2014-2020 zrezygnowano z tej możliwości.

Mając na uwadze powyższe, MRiRW planuje również odstąpienie od możliwości uznania za praktykę równoważną dywersyfikacji upraw - wariantów 8.2 Międzyplon ozimy oraz 8.3 Międzyplon ścierniskowy w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013.

Zmiany, o których mowa w pkt I i II powyżej, dotyczące działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013, wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.