Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W ramach osi 1 wdrażane działania realizują następujące cele:

  • wsparcie procesu restrukturyzacji gospodarstw rolnych,
  • poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego,
  • poprawa jakości produkcji poprzez unowocześnianie infrastruktury gospodarstw rolnych, tworzenie grup zrzeszających producentów rolnych oraz doskonalenie przetwórstwa i marketingu podstawowej produkcji rolnej i leśnej.
Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego