Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakup wózka widłowego oraz urządzenia do zgniotu karoserii
Informacje o projekcie
Oś działania OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Nazwa działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Województwo

kujawsko-pomorskie

Gmina

Brodnica

Nazwa beneficjenta

Osoba fizyczna

Cel projektu

Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej (odzysk surowców z materiałów segregowanych) poprzez uruchomienie nowego punktu usługowego.

Zakres projektu

Zakup wózka widłowego oraz urządzenia do zgniotu karoserii.

Opis projektu

Beneficjentem działania jest rolnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie Odzysk surowców z materiałów segregowanych. W celu zwiększenia dochodu z prowadzonej działalności zdecydował się na uruchomienie nowego punktu usługowego.
Na realizację projektu uzyskał dotację w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (PROW 2007-2013). W ramach przedsięwzięcia beneficjent zakupił urządzenie do zgniotu karoserii oraz wózek widłowy.

Zrealizowana inwestycja wpłynęła pozytywnie na wzrost poziomu sprzedaży sprasowanych karoserii oraz złomu ciężkiego odpowiednio posegregowanego na aluminium, żeliwo, miedź i inne metale, pozyskanych ze sprawniejszego demontażu samochodów. Dodatkowo uruchomienie nowej działalności przyczyniło się do stworzenia nowych miejsc pracy.

Beneficjent w ramach prowadzonej akcji informacyjnej oraz promocyjnej zamieszcza informacje o wykonywanej usłudze w lokalnej prasie, na stronach internetowych oraz na tablicach informacyjnych.

Wartość całkowita projektu (zł) 241255
Wysokość wypłaconego dofinansowania (zł) 98875
Dofinansowanie w ramach EFPROW (zł) 74156