Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instalacja płaskich kolektorów słonecznych
Informacje o projekcie
Oś działania Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Nazwa działania Modernizacja gospodarstw rolnych
Województwo

kujawsko-pomorskie

Gmina

Lubraniec

Nazwa beneficjenta

Osoba fizyczna

Cel projektu

Zmniejszenie kosztów produkcji.

Zakres projektu

Zainstalowanie płaskich kolektorów słonecznych na budynkach gospodarstwa zintegrowanych z kotłownią obsługującą suszarnię ziół (kotłownia węglowa jest wyposażona w dwa kotły o łącznej mocy 240 kW).

Opis projektu

Beneficjent prowadzi gospodarstwo rolne, które jest nastawione na uprawę ziół na areale 20 ha. Dzięki zrealizowanej inwestycji rolnik uzyskał wymierne efekty w postaci zmniejszenia kosztów zakupu opału, co przełożyło się na zwiększenie wartości dodanej brutto
w gospodarstwie o ponad 40 % (w ujęciu długookresowym) oraz wzrost bezpieczeństwa pracy. W efekcie przeprowadzonej inwestycji wzrosła również konkurencyjność gospodarstwa, w którym zmodernizowano produkcyjną infrastrukturę techniczną.

Ponadto wykorzystanie energii słonecznej wpływa na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co pozytywnie oddziałuje na ochronę środowiska. Jednocześnie praktyczne wykorzystanie energii słonecznej jest przykładem i zachętą do naśladowania dla sąsiadujących gospodarstw.

Beneficjent korzystał już wcześniej z dotacji UE. W ramach Programu SAPARD wybudował studnię oraz zakupił deszczownię.

Wartość całkowita projektu (zł) 240639
Wysokość wypłaconego dofinansowania (zł) 112448
Dofinansowanie w ramach EFPROW (zł) 84336