Płatności związane z produkcją do zwierząt

W ramach wsparcia związanego z produkcją w sektorach produkcji zwierzęcej realizowane są następujące płatności: do bydła, do krów, do owiec oraz do kóz.

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki bydła (dowolnej płci) w wieku nieprzekraczającym 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk.

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy. Przyznawana jest do liczby sztuk zwierząt kwalifikujących się do płatności w gospodarstwie, nie większej jednak niż 20 sztuk.

Płatność do owiec przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy. Przyznawana jest do wszystkich kwalifikujących się zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Płatność do kóz przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 5 samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy. Wypłacana jest do wszystkich zwierząt w gospodarstwie (brak limitu).

Zwierzęta zgłaszane do płatności powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji (w przypadku płatności do bydła, krów i kóz – najpóźniej od dnia złożenia wniosku, w przypadku płatności do owiec – najpóźniej od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności). Oznacza to, że płatnością mogą zostać objęte zwierzęta zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w momencie składania wniosku (w przypadku bydła, krów i kóz) albo w dniu 15 marca roku składania wniosku (w przypadku owiec), bez względu na ewentualne braki występujące we wcześniejszym okresie.

Płatności przyznawane są do zwierząt w określonym wieku, który jest ustalany na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Warunkiem otrzymania płatności jest posiadanie zwierząt w tzw. okresie przetrzymywania. W okresie tym zwierzęta muszą przebywać w siedzibie stada lub w miejscu, którego adres został podany w oświadczeniu załączonym do wniosku. W przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do bydła, płatności do krów oraz płatności do kóz, okres ten obejmuje 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności. Natomiast w przypadku zwierząt zgłoszonych do płatności do owiec, okres przetrzymywania trwa od dnia 15 marca do dnia 15 kwietnia roku składania wniosków.

W przypadku sektora owiec i sektora kóz procedura wnioskowania o płatności jest uproszczona. Rolnik we wniosku jedynie zaznacza, że ubiega się o płatności do owiec lub kóz – bez konieczności wpisywania numerów identyfikacyjnych tych zwierząt. Zapewnia to oszczędność czasu i brak ryzyka popełnienia błędu. Zgłoszenie do IRZ faktu, że zwierzę opuściło gospodarstwo w okresie przetrzymywania, zastępuje pisemne wycofanie wniosku o płatność do owiec lub kóz.

W trakcie okresu przetrzymywania możliwe jest zastąpienie zwierząt. Zastępujące zwierzęta muszą spełniać warunki kwalifikowalności. Rolnik, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia, musi wejść w posiadanie nowego zwierzęcia oraz poinformować o zastąpieniu kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję). Możliwe jest również zastąpienie danej sztuki inną, przebywającą do tej pory w gospodarstwie (nie ma obowiązku zakupu nowego zwierzęcia).

Płatnościami związanymi z produkcją mogą być objęte również zwierzęta, do których przyznawane jest wsparcie w ramach programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie PROW.