Płatność dla młodych rolników

Płatność dla młodych rolników kierowana jest do rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym lub którzy rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach jednolitej płatności obszarowej, oraz których wiek w pierwszym roku składania wniosku nie przekracza 40 lat. Ma ona formę płatności powierzchniowej. Przyznawana jest do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową, nie większej jednak niż 50 ha.

Płatność dla młodych rolników jest przyznawana maksymalnie przez okres pięciu lat począwszy od pierwszego złożenia wniosku o tę płatność. Od 2018 r. okres ten nie jest skracany o liczbę lat, które upłynęły pomiędzy rozpoczęciem działalności rolniczej a pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie tej płatności.

Płatność dla młodych rolników jest przyznawana również osobom prawnym oraz grupom osób pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku składania przez osobę prawną lub grupę osób wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat oraz która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad osobą prawną lub grupą osób w ciągu 5 lat przed dniem złożenia przez osobę prawną lub grupę osób pierwszego wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika. Ponadto osoba ta sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną lub grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego.