Normy i wymogi wzajemnej zgodności (cross-compliance)

Wysokość otrzymywanych przez rolników płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i PROW 2014-2020, uzależniona jest od spełniania zasady wzajemnej zgodności, na którą składają się:

  • normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DKR) oraz
  • podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR),

określone w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013.

Powiązanie wysokości uzyskiwanych płatności ze spełnianiem przez rolników określonych wymogów i norm oznacza, że w przypadku nieprzestrzegania powyższych obowiązków, konsekwencją jest odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności bezpośrednich.

Wykaz norm DKR został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Dz. U. poz. 344, z późn. zm.).

Natomiast wykaz wymogów wzajemnej zgodności został określony w obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2015 w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M. P. poz. 329, z późn. zm.).

Zmiany w zasadzie wzajemnej zgodności od 2018 r.

Zmiany wprowadzone w zakresie zasady wzajemnej zgodności związane są z wejściem w życie ustawy - Prawo wodne. Polegają one na dostosowaniu norm DKR, w szczególności normy dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych w przypadku nawadniania, do przepisów ww. ustawy.

Nowe brzmienie tej normy jest następujące:

Przy nawadnianiu gruntów rolnych wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę lub pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie większej niż 5 m3 na dobę w celu nawadniania, rolnik posiada pozwolenie wodnoprawne wydane w trybie określonym w przepisach działu IX Prawa wodnego.

Ponadto przepisy ww. ustawy zmieniły również sposób realizacji wymogów dyrektywy azotanowej. Obecnie na obszarze całego kraju będzie obowiązywał jeden Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. Program azotanowy.

Program azotanowy zostanie wprowadzony w życie rozporządzeniem Rady Ministrów i będzie obligował rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami.

W szczególności będą one, tak jak dotychczas, dotyczyły:

  • Ograniczeń rolniczego wykorzystania nawozów:

- na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub pokrytych śniegiem
- w pobliżu wód powierzchniowych
- na terenach o dużym nachyleniu

  • Okresów nawożenia
  • Warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowania z odciekami
  • Dawek i sposobów nawożenia azotem
  • Prowadzenia dokumentacji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem.

Wymagania z Programu azotanowego będą wchodzić w zakres wymogów wzajemnej zgodności, które należy przestrzegać.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Tabela – Normy i wymogi wzajemnej zgodności przyporządkowanie do poszczególnych kwestii (.pdf 134,21 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie MATERIAŁ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY ZASADY WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) (.pdf 1,18 MB)