Struktura Obsługi Płatności Bezpośrednich

Struktura Obsługi Płatności Bezpośrednich - System IACS

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) po uzyskaniu akredytacji jako Agencja Płatnicza odpowiedzialna jest między innymi za dystrybucję funduszy z tytułu różnych płatności Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).
Zgodnie z Ustawą z dn. 29.12.1993r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 1, poz.2 – z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 198, poz.1927) struktura Agencji Płatniczej, a przez to Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli, jest trójstopniowa i składa się z Centrali (z siedzibą w Warszawie), Oddziałów Regionalnych oraz Biur Powiatowych.
Biura Powiatowe oraz Oddziały Regionalne określane są wspólnym mianem Jednostek Terenowych.

Zadania Centrali ARiMR:

 • Naliczanie płatności,
 • Kontrola naliczonych płatności;
 • Prowadzenie rejestru producentów;
 • Prowadzenie Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS);
 • Prowadzenie Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
 • Transfer danych i współpraca z systemami zewnętrznymi;
 • Przeprowadzanie kontroli metodą teledetekcji;
 • Nadzór nad kontrolą na miejscu;
 • Dostosowywanie procedur i dokumentów do aktualnego stanu prawnego;
 • Prowadzenie rachunkowości;
 • Opracowywanie planów finansowych;
 • Prowadzenie monitoringu i bieżącej analizy realizacji planów finansowych;
 • Realizacja płatności;
 • Odzyskiwanie należności oraz utrzymywanie kontaktów z dłużnikami;
 • Obsługa druków masowych (przygotowanie, zlecenie wykonania, dystrybucja);
 • Ocena prawidłowości funkcjonowania Agencji przy pomocy służb audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej;
 • Przygotowywanie materiałów sprawozdawczych wynikających z prawodawstwa UE i krajowego w zakresie realizowanych zadań;
 • Działania informacyjno dla beneficjentów i szkoleniowe dla pracowników;
 • Tworzenie informacji dla beneficjenta o zadaniach oraz możliwościach skorzystania z pomocy zadań realizowanych przez ARiMR (broszury informacyjne, instrukcje wypełniania wniosków, itp.);
 • Nadzór i kontrola nad prawidłową pracą systemu informatycznego na poszczególnych szczeblach organizacyjnych Agencji;
 • Dostosowywanie narzędzi i systemów informatycznych do aktualnych potrzeb Agencji;
 • Koordynacja pracy Oddziałów Regionalnych;

Zadania Oddziałów Regionalnych ARiMR :

 • Przyjmowanie z Biur Powiatowych wniosków - dotyczy to tych mechanizmów, dla których decyzja o autoryzacji będzie podejmowana na poziomie regionu,
 • Kontrola administracyjna przy użyciu skomputeryzowanej bazy danych w celu weryfikacji kwalifikowania się do pomocy, która obejmuje sprawdzanie danych wprowadzonych z wniosków z innymi rejestrami zewnętrznymi;
 • Wyjaśnianie z beneficjentem błędów i nieprawidłowości we wniosku (korespondencja z beneficjentem);
 • Sporządzanie i podpisywanie umów z beneficjentami lub wydawanie decyzji i postanowień w ramach obsługiwanych działań i mechanizmów zgodnie z przyjętymi procedurami
 • Przeprowadzanie kontroli na miejscu;
 • Archiwizacja dokumentów papierowych i w formie elektronicznej, dostarczonych do biura,
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu płatności (autoryzacja);
 • Obsługa odwołań w zakresie płatności, których autoryzacja realizowana będzie na poziomie biura powiatowego;
 • Wykonywanie kontroli wewnętrznej w biurach powiatowych.

Zadania Biur Powiatowych ARiMR

Do głównych zadań Biur Powiatowych (będących najniższym szczeblem w strukturze organizacyjnej ARiMR) należy:
- Przyjmowanie wniosków od beneficjentów w zakresie zadań realizowanych przez ARiMR,
- Współpraca z Punktami Obsługi Rolnika;
 
oraz zgodnie z przyjętymi procedurami realizacji poszczególnych zadań:

 • Sprawdzanie kompletności i wprowadzanie danych z wniosków do systemu informatycznego wraz ze sprawdzeniem ich poprawności;
 • Kontrola administracyjna przy użyciu skomputeryzowanej bazy danych w celu weryfikacji kwalifikowania się do pomocy, która obejmuje sprawdzanie danych wprowadzonych z wniosków z innymi rejestrami zewnętrznymi;
 • Wyjaśnianie z rolnikiem błędów i nieprawidłowości we wniosku (korespondencja z beneficjentem);
 • Zatwierdzanie danych pochodzących z wniosków w systemie informatycznym;
 • Archiwizacja dokumentów papierowych i w formie elektronicznej, dostarczonych do biura,
 • Przekazywanie kompletnych wniosków w formie papierowej do Oddziału Regionalnego,
 • Wydawanie decyzji o przyznaniu płatności (autoryzacja);
 • Tworzenie list zbiorczych naliczonych płatności i przekazywanie ich do Centrali;
 • Udzielanie informacji beneficjentom i Przedstawicielom ARiMR w zakresie realizowanych zadań przez ARiMR