Płatność za zazielenienie

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej są zobowiązani do realizacji zazielenienia. W zależności od powierzchni posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych, udziału trwałych użytków zielonych oraz występowania trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, rolnicy są zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Zazielenienie jest realizowane przez:

  • dywersyfikację upraw,
  • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
  • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA - ang. ecological focus area).

Ponadto możliwa jest realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktykę równoważną w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przepisy unijne przewidują szereg wykluczeń z obowiązku stosowania praktyk zazielenienia, m.in. gospodarstwa, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone lub gospodarstwa o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych albo ugorowanych, z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko, są zwolnione z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw lub utrzymywania obszarów proekologicznych.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Szczegółowe informacje o zazielenieniu (.pdf 1,59 MB)