Jednolita płatność obszarowa

Jednolita płatność obszarowa przysługuje do całkowitej powierzchni gruntów rolnych, na których prowadzona jest działalność rolnicza, przy czym maksymalna kwota na gospodarstwo, która może zostać przyznana w formie tej płatności, to 150 tys. EUR. Wynika to ze stosowania tzw. mechanizmu degresywności, który polega na redukcji jednolitej płatności obszarowej o 100% nadwyżki kwoty tej płatności ponad 150 tys. EUR. Kwota uzyskana w wyniku stosowania tego mechanizmu zasila budżet PROW.