Wysokość płatności bezpośrednich stosowanych w 2016 r.

Stawki płatności bezpośrednich za rok 2016 wynoszą:

 1. Jednolita płatność obszarowa – 462,05 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie – 310,10 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika – 231,97 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa – 172,79 zł/ha
 5. Płatność do bydła – 256,20 zł/szt.
 6. Płatność do krów – 322,62 zł/szt.
 7. Płatność do owiec – 111,95 zł/szt.
 8. Płatność do kóz – 68,25 zł/szt.
 9. Płatność do roślin wysokobiałkowych – 430,49 zł/ha
 10. Płatność do chmielu – 2 317,00 zł/ha
 11. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 287,75 zł/ha
 12. Płatność do buraków cukrowych – 1 952,25 zł/ha
 13. Płatność do pomidorów – 3 074,09 zł/ha
 14. Płatność do owoców miękkich – 904,78 zł/ha
 15. Płatność do lnu – 289,94 zł/ha
 16. Płatność do konopi włóknistych – 547,59 zł/ha
 17. Płatność do tytoniu - Virginia – 4,12 zł/kg
 18. Płatność do tytoniu - pozostały tytoń – 2,89 zł/kg

Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 r. wynosi ponad 14,81 mld zł (ok. 3,43 mld euro)1). Kwoty przeznaczone na poszczególne płatności przedstawia poniższa Tabela.

Rodzaj płatności bezpośrednich

Koperta finansowa na rok 2016

[tys. euro]

[tys. zł]

Jednolita płatność obszarowa

1 517 699

6 555 246

Płatność za zazielenienie

1 018 590

4 399 494

Płatność dla młodego rolnika

67 906

293 300

Płatność dodatkowa

281 810

1 217 194

Płatność do bydła

172 643

745 682

Płatność do krów

152 675

659 434

Płatność do owiec

4 679

20 209

Płatność do kóz

268

1 157

Płatność do roślin wysokobiałkowych

67 906

293 300

Płatność do chmielu

841

3 634

Płatność do ziemniaków skrobiowych

8 707

37 606

Płatność do buraków cukrowych

81 601

352 452

Płatność do pomidorów

4 233

18 282

Płatność do owoców miękkich

15 074

65 108

Płatność do lnu

574

2 479

Płatność do konopi włóknistych

93

404

Płatność do tytoniu - grupa Virginia 

21 578

93 198

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

12 111

52 309

1) Podana kwota nie uwzględnia redukcji kwoty jednolitej płatności obszarowej powyżej 150 tys. euro oraz dyscypliny finansowej. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie za 2016 r. został ustalony na podstawie art. 106 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, (kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego z dnia 30 września 2016 r.) i wynosi 4,3192 zł za 1 EUR.