Dywersyfikacja upraw

Dotyczy gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha gruntów ornych.

Gospodarstwa, w których występuje:

a) od 10 do 30 ha gruntów ornych – zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych;

b) powyżej 30 ha gruntów ornych – zobowiązane są do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% gruntów ornych.

Wymogi dotyczące maksymalnych progów dla upraw głównych (75% i 95%) nie dotyczą gospodarstw, w których trawa lub inne pastewne rośliny zielne1 lub grunt ugorowany zajmują więcej niż 75% gruntów ornych. W takich przypadkach uprawa główna na pozostałych gruntach ornych nie może zajmować więcej niż 75% pozostałego gruntu ornego, z wyjątkiem przypadku, gdy ten pozostały obszar jest pokryty trawą lub innymi pastewnymi roślinami zielnymi lub stanowi grunt ugorowany.

Za odrębną uprawę uznaje się:

– rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw,

– forma ozima i jara tego samego rodzaju,

– gatunek z rodzin kapustowatych (Brassicaceae), psiankowatych (Solanaceae) i dyniowatych (Cucurbitaceae),

– grunt ugorowany,

– trawa lub inne rośliny zielne (z przeznaczeniem na paszę).

W okresie od 15 maja do 15 lipca uprawiane rośliny powinny znajdować się na polu. Będzie to podlegało sprawdzeniu przez organ kontrolny.

W celu obliczenia udziału upraw działkę może zadeklarować tylko raz w danym roku składania wniosków.

ODSTĘPSTWA !

Z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw zwolnione są następujące gospodarstwa:

a)    w których więcej niż 75% gruntów ornych:

- jest wykorzystywanych do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych,

- jest ugorowane lub

- stanowi sumę powyższych upraw,

pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 hektarów;

b) w których więcej niż 75% kwalifikujących się użytków rolnych:

- stanowią trwałe użytki zielone,

- jest wykorzystywane do produkcji traw lub innych pastewnych roślin zielnych, lub

- stanowi sumę powyższych upraw,

pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 hektarów;

c) w których więcej niż 50% obszarów w ramach zadeklarowanych gruntów ornych nie zostało zadeklarowanych przez rolnika w jego wniosku o pomoc za poprzedni rok oraz,
 na podstawie porównania wniosków o pomoc, na wszystkich gruntach ornych
 są uprawiane inne rośliny niż w poprzednim roku kalendarzowym.

Przykładowa lista gatunków roślin zaliczanych do „traw i innych roślin zielnych”.

Bobowate drobnonasienne:

 • Koniczyna łąkowa (czerwona)
 • Koniczyna biała
 • Koniczyna perska
 • Koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka)
 • Koniczyna białoróżowa
 • Esparceta siewna
 • Komonica zwyczajna (rożkowa)
 • Komonica błotna
 • Lucerna siewna
 • Lucerna mieszańcowa
 • Lucerna nerkowata
 • Nostrzyk biały
 • Rutwica wschodnia

Trawy pastewne:

 • Kostrzewa łąkowa
 • Kostrzewa trzcinowa
 • Kostrzyca (festulolium)
 • Kupkówka pospolita
 • Mietlica biaława (olbrzymia)
 • Mietlica psia
 • Mietlica rozłogowa
 • Rajgras wyniosły
 • Stokłosa uniolowata
 • Stokłosa bezostna
 • Tymotka łąkowa
 • Wiechlina łąkowa
 • Wiechlina błotna
 • Życica mieszańcowa (rajgras oldenburski)
 • Życica trwała (rajgras angielski)
 • Życica wielokwiatowa (rajgras włoski)
 • Życica westerwoldzka (rajgras holenderski)
 • Mozga trzcinowata
 • Wyczyniec łąkowy
 • Kostrzewa czerwona
 • Konietlica łąkowa

-----------------

1Trawy lub inne pastewne rośliny zielne (art. 4 ust. 1 lit. i rozporządzenia 1307/2013) – oznaczają wszystkie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk w państwie członkowskim, niezależnie od tego czy są wykorzystywane do wypasania zwierząt.