Zazielenienie WPR

Płatność za zazielenienie (greening)

Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli zazielenienie, to obowiązkowy komponent nowego systemu płatności bezpośrednich. Na jej finansowanie przeznaczone jest 30% krajowej koperty finansowej, tj. ok. 1 mld EUR rocznie (szacowana stawka płatności za zazielenienie wyniesie ok. 74 EUR/ha).

Zazielenienie jest realizowane przez:

- dywersyfikację upraw,

- utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),

- utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA1).

Ponadto, możliwa jest realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktykę równoważną w ramach działania rolnośrodowiskowo – klimatycznego PROW 2014 – 2020, poprzez realizację wymogu: „Zastosowanie minimum 4 upraw* w plonie głównym w ciągu roku w gospodarstwie, w tym udział głównej uprawy, oraz łącznie zbóż w strukturze zasiewów nie może przekraczać  65% i udział każdej uprawy nie  może być mniejszy niż 10% (*) uprawa – zdefiniowana w art. 44 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013”, w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej są zobowiązani do realizacji zazielenienia. W zależności od ilości posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz udziału trwałych użytków zielonych, rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Przepisy unijne przewidują szereg wykluczeń z obowiązku ich stosowania, m.in. gospodarstwa, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone lub gospodarstwa o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych albo ugorowanych, z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko, są zwolnione z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw lub utrzymywania obszarów proekologicznych.2

Gospodarstwa uczestniczące w systemie dla małych gospodarstw rolnych zgodnie z art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1307/20133, pomimo, że są zwolnione z realizacji zazielenienia są uprawnione do otrzymania tej płatności.

Grunty objęte uprawami wieloletnimi, tzw. uprawami trwałymi, są wyłączone z obowiązku spełniania zazielenienia. Poniżej przedstawiono przykładową listę roślin zaliczanych do upraw trwałych.

Płatność za zazielenienie w sposób automatyczny będą otrzymywać rolnicy prowadzący produkcję rolniczą zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego4 – przepis ten ma zastosowanie jedynie do tej części obszaru gospodarstwa rolnego, na której jest prowadzona produkcja ekologiczna zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Oznacza to, że na pozostałej części gospodarstwa rolnik objęty jest obowiązkiem spełniania odpowiednich praktyk zazielenienia - w zależności od ilości gruntów ornych w tej pozostałej części gospodarstwa oraz udziału trwałych użytków zielonych rolnik zobowiązany będzie do spełniania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

W przypadku niespełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia, przepisy unijne przewidują stosowanie sankcji poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty płatności.

Zależność między realizacją działań rolnośrodowiskowych realizowanych w ramach PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 a deklarowaniem obszarów proekologicznych (EFA)

Rolniku pamiętaj!

I. Jeżeli realizujesz Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007-2013 i w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020i w swoim gospodarstwie uprawiasz w plonie głównym rośliny bobowate drobnonasienne lub bobowate grubonasienne (z listy dostępnej w zakładce Obszary proekologiczne (EFA) -> uprawę taką możeszjednocześnie zadeklarować jako obszar proekologiczny (obszar EFA) – uprawę wiążącą azot;

II. Jeżeli realizujesz Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020i w swoim gospodarstwie posiadasz międzyplony, których w danym roku i na danej działce nie wykazujesz jako praktykę dodatkową --> taki obszar możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących międzyplonów uznawanych jako obszar EFA (opisanych w zakładce Obszary proekologiczne (EFA)).

Natomiast, jeżeli międzyplon w danym roku zostanie zadeklarowany jako praktyka dodatkowa, to w takim przypadku nie może być on jednocześnie zadeklarowany jako obszar EFA.

III. Jeżeli realizujesz: (i) wariant 8.2 Międzyplon ozimy lub (ii) wariant 8.3 Międzyplon  ścierniskowy   Pakietu 8. Ochrona gleb i wód „Programu rolnośrodowiskowego” PROW 2007–2013 albo (iii) wariant 2.1 Międzyplony Pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego" PROW 2014-2020, to międzyplonów uprawianych w celu realizacji ww. zobowiązań --> nie możesz jednocześnie zadeklarować jako obszar EFA. 

Natomiast, jeżeli w gospodarstwie uprawiasz więcej międzyplonów, ponad powierzchnię wynikającą ze zobowiązania, wtedy międzyplony te mogą być zadeklarowane jako
obszar EFA.

IV. Jeżeli beneficjent podjął zobowiązanie rolnośrodowiskowe PROW 2007-2013 w ramach wariantu 9.3 Utrzymanie 2 – metrowych miedz śródpolnych lub wariantu 9.4. Utrzymanie 5 –metrowych miedz śródpolnych:

- po 2011 r. i kontynuuje je w roku 2015 oraz latach kolejnych to obszar tych miedz śródpolnych może być zadeklarowany jako obszar proekologiczny (obszar EFA);

- w 2011 r. i kontynuuje je w roku 2015 to obszar tych miedz śródpolnych nie może być zadeklarowany jako obszar proekologiczny (obszar EFA).

WAŻNE!

W przypadku stwierdzenia niespełnienia w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone wymogu dotyczącego: zastosowania co najmniej 4 upraw w plonie głównym w danym roku na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym: (i) udział uprawy, która zajmuje największą powierzchnię gruntów ornych w gospodarstwie, nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie; (ii) udział upraw zbóż nie może przekraczać 65% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie; (iii) udział każdej z czterech upraw nie może być mniejszy niż 10% powierzchni wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, który stanowi jednocześnie praktykę równoważną do dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia, nałożona zostanie sankcja zarówno w zakresie płatności za zazielenienie jaki płatności z tytułu realizacji Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone.

Kalkulator dla płatności za zazielenienie

Przykładowa lista gatunków zaliczanych do upraw trwałych:

 • Agrest
 • Amelanchier (świdośliwa)
 • Aronia czarno owocowa
 • Bez czarny
 • Borówka brusznica
 • Borówka niska
 • Borówka wysoka i średnia
 • Brzoskwinia
 • Czereśnia
 • Dereń jadalny
 • Grusza
 • Jabłoń
 • Jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)
 • Jeżyna
 • Malina
 • Morela
 • Pigwa
 • Pigwowiec
 • Porzeczka (czarna i kolorowa)
 • Porzeczko agrest
 • Rabarbar
 • Rokitnik
 • Róża owocowa
 • Szparag
 • Śliwa
 • Winorośl
 • Wiśnia
 • Żurawina

Odnośnik otwierany w nowym oknie Materiał informacyjny dotyczący płatności z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (zazielenienie) (.pdf 1,57 MB)

-----------------

1 EFA – ang. ecological focus area

2 Patrz – wyłączenia w zakresie praktyki dywersyfikacji upraw i praktyki utrzymania obszarów proekologicznych.

3 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

4 Spełniający wymogi określone w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 834/2007.