Płatności obszarowe

Spis treści:

----------

Wspólne warunki kwalifikowalności

Płatności będą przyznawane wyłącznie rolnikom:

– którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. oraz

– w przypadku których łączna powierzchnia kwalifikująca się do płatności wynosi przynajmniej 1 ha.

Wyjątek od zasady dotyczącej powierzchni będzie miał zastosowanie wobec rolników, którzy nie posiadają użytków rolnych albo posiadają użytki o powierzchni mniejszej niż 1 ha, jednakże posiadają zwierzęta kwalifikujące się do płatności związanych z produkcją (bydło, krowy, owce lub kozy) i złożyli wniosek o te płatności. Będą oni mogli otrzymać płatności bezpośrednie, o ile łączna kwota płatności, która ma zostać im przyznana, wynosi przynajmniej 200 EUR.

Płatności obszarowe (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa oraz płatności związane do powierzchni upraw) będą przyznawane do powierzchni działki rolnej:

– położonej na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami;

– będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności;

– powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

– nie większej jednak niż maksymalny kwalifikowalny obszar, określony w systemie identyfikacji działek rolnych.

Grunty kwalifikujące się do płatności:

– każda powierzchnia użytków rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone, pastwiska trwałe lub uprawy trwałe, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji) wykorzystywana przez cały rok kalendarzowy (z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych) do prowadzenia działalności rolniczej lub wykorzystywana głównie do prowadzenia działalności rolniczej (wyłączone ze wsparcia będą obszary wykorzystywane jako lotniska, boiska sportowe lub pola golfowe), w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej,

– powierzchnie uprawnione do płatności w 2008 r., które po tej dacie przestały spełniać warunki kwalifikowalności w wyniku zalesienia i zobowiązania rolnośrodowiskowego wynikającego ze stosowania schematów pomocowych w ramach II filaru WPR.

Użytki rolne muszą być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska.

Działalność rolnicza to:

produkcja, hodowla lub uprawa produktów rolnych, w tym zbiory, dojenie, hodowla zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich;

utrzymywanie użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających ponad zwykłe praktyki rolnicze.

Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów, na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

 • „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;
 • „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Na gruntach ugorowanych, które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszar proekologiczny[1], ww. zabieg agrotechniczny, mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, można wykonać w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek.

Zagajniki o krótkiej rotacji tworzą jednolite gatunkowo uprawy drzew z rodzajów brzoza, topola lub wierzba o powierzchni co najmniej 0,1 ha. Warunkiem przyznania płatności do powierzchni tych upraw jest ponadto dokonywanie zbioru plonu w cyklu nie dłuższym niż: 10 lat w przypadku upraw brzozy i 8 lat w przypadku pozostałych upraw.

W przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności obszarowych (jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dodatkowa, płatność dla młodych rolników, płatność do konopi włóknistych oraz płatność dla małych gospodarstw) do gruntów, na których prowadzona jest uprawa konopi włóknistych, płatności te przysługują pod warunkiem prowadzenia uprawy na podstawie zezwolenia wydanego zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) oraz do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta tym zezwoleniem.

Przepisów dotyczących konieczności posiadania zezwolenia na uprawę nie stosuje się do upraw konopi prowadzonych przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także przez podmiot zajmujący się hodowlą roślin i stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych (zgodnie z art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Jednolita płatność obszarowa

Jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługiwać będzie do każdego kwalifikującego się hektara.

Do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się także powierzchnie zajmowane przez elementy krajobrazu, położone w obrębie gruntów deklarowanych do płatności. Do elementów tych zalicza się elementy podlegające zachowaniu w ramach norm, tj. rowy do 2 m szerokości, drzewa będące pomnikami przyrody, oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2 oraz elementy krajobrazu, tj.: powierzchnie zajęte przez nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, których szerokość nie przekracza 2 m, grunty orne oraz trwałe użytki zielone, na których znajdują się pojedyncze drzewa, o ile ich zagęszczenie na hektar nie przekracza 100 drzew i działalność rolnicza na tych gruntach prowadzona jest w podobny sposób, jak na działkach rolnych bez drzew. Do płatności kwalifikuje się także powierzchnia stref buforowych, określona w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

W ramach nowego systemu będzie stosowana tzw. degresywność, polegająca na redukcji płatności o 100% nadwyżki kwoty jednolitej płatności obszarowej ponad 150 tys. EUR. Zgodnie z przepisami unijnymi, kwota uzyskana w wyniku stosowania tego mechanizmu zasili budżet PROW.

Płatność za zazielenienie

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej zobowiązani będą do realizacji zazielenienia. W zależności od ilości posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz udziału trwałych użytków zielonych, rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Zazielenienie będzie realizowane przez:

 • dywersyfikację upraw,
 • utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ),
 • utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA - ang. ecological focus area).

Ponadto możliwa będzie realizacja dywersyfikacji upraw poprzez praktyki równoważne w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przepisy unijne przewidują szereg wykluczeń z obowiązku ich stosowania,m.in. gospodarstwa, w których ponad 75% użytków rolnych to trwałe użytki zielone lub gospodarstwa o wysokim (ponad 75%) udziale gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji traw lub innych zielnych roślin pastewnych albo ugorowanych, z uwagi na korzystne oddziaływanie na środowisko, będą zwolnione z obowiązku realizacji dywersyfikacji upraw lub utrzymywania obszarów proekologicznych.

Szczegółowe informacje o zazielenieniu 

Płatność dla młodych rolników

O płatność dla młodych rolników mogą się ubiegać rolnicy, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i:

 • którzy po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym, jako kierujący tym gospodarstwem lub które rozpoczęli już taką działalność w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach jednolitej płatności obszarowej, oraz
 • których wiek w roku składania wniosku nie przekracza 40 lat.

Za datę rozpoczęcia działalności po raz pierwszy uznaje się najwcześniejszą z następujących dat:

 1. datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 2. datę rozpoczęcia działalności rolniczej przez rolnika ustaloną na podstawie informacji zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 3. datę złożenia przez rolnika wniosku o:

a) przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru lub przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

b) pomoc finansową dla rolników w ramach programu SAPARD,

c) dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” przeznaczone dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

d) udzielenie pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004–2006 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

e) przyznanie pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników,

f) przyznanie pomocy finansowej w ramach działań lub poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 przeznaczonej dla osób prowadzących działalność rolniczą lub rolników;

 1. datę objęcia przez rolnika w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, lub
 2. datę objęcia rolnika ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników – w przypadku gdy został objęty tym ubezpieczeniem jako rolnik.

W przypadku małżonków przyjmuje się datę rozpoczęcia tej działalności przez małżonka, który najwcześniej rozpoczął tę działalność.

Płatność dla młodych rolników będzie przyznawana również osobom prawnym oraz grupom osób pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku składania przez osobę prawną lub grupę osób wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat oraz która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad osobą prawną lub grupą osób w ciągu 5 lat przed dniem złożenia przez osobę prawną lub grupę osób pierwszego wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika. Ponadto osoba ta sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad daną osobą prawną lub grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego w pierwszym roku składania przez osobę prawną lub grupę osób wniosku o płatność w ramach systemu dla młodych rolników.

Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę, nad osobą prawną, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz:

 1. jest członkiem zarządu spółki kapitałowej lub spółdzielni oraz

a) w przypadku jednoosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni,

b) w przypadku wieloosobowego zarządu – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej spółki lub spółdzielni lub większość członków zarządu stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny, lub

 1. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie spółki kapitałowej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 2. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 3. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej spółki kapitałowej albo spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 4. dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu spółdzielni, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 5. jest członkiem zarządu osoby prawnej innej niż spółka kapitałowa i spółdzielnia lub innego organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania oraz:

a) w przypadku jednoosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej,

b) w przypadku wieloosobowego zarządu takiej osoby prawnej lub organu takiej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania – sposób reprezentacji wymaga udziału młodego rolnika w składaniu oświadczeń woli w imieniu tej osoby prawnej lub większość członków zarządu tej osoby prawnej lub organu tej osoby prawnej, uprawnionego do jej reprezentowania, stanowią młody rolnik oraz inni rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny.

Młody rolnik sprawuje faktyczną i trwałą kontrolę nad grupą osób, jeżeli został mu nadany numer identyfikacyjny, oraz:

 1. młody rolnik samodzielnie lub wspólnie z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny, dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej, co wynika z treści umowy spółki – w przypadku spółki osobowej;
 2. większość wspólników spółki cywilnej stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku spółki cywilnej;
 3. młody rolnik samodzielnie zarządza lub kieruje jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej inną niż spółka, a gdy taką jednostką zarządza lub kieruje więcej osób, jeżeli większość z nich stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej innej niż spółka;
 4. co najmniej jeden z małżonków jest młodym rolnikiem – w przypadku małżonków;
 5. większość z osób wchodzących w skład grupy osób, innej niż wymienione w pkt 1–4, stanowią młody rolnik wraz z innymi rolnikami, którym został nadany numer identyfikacyjny – w przypadku grupy osób, innej niż wymienione w pkt 1–4.

Płatność dla młodych rolników będzie miała postać płatności powierzchniowej, a jej stawka wyniesie 25% średniej krajowej płatności na hektar. Płatność będzie przyznawana do powierzchni nie większej niż 50 ha.

Płatność dodatkowa

Płatność dodatkowa będzie przysługiwała wszystkim rolnikom:

 • spełniającym warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej,
 • jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej jest większa niż 3 ha.

Płatność dodatkowa przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej będących w posiadaniu rolnika nie większej niż 30 ha oraz pomniejszonej o 3 ha.

Płatności związane z produkcją:

Płatność do owoców miękkich

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy truskawek lub malin. Nie jest wymagana umowa kontraktacji, co pozwala na objęcie płatnością nie tylko powierzchni upraw owoców kierowanych do przetwórstwa, lecz również wysokiej jakości owoców konsumpcyjnych, w tym owoców przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Płatność do chmielu

Płatność do chmielu przysługuje do plantacji chmielu:

1) na których uprawiane są rośliny chmielu,

2) zajętych przez konstrukcję nośną i ograniczonych linią jej zewnętrznych odciągów kotwicznych. Jeżeli na tej linii znajdują się sadzonki chmielu, to dodaje się pasy brzeżne o szerokości odpowiadającej średniej szerokości międzyrzędzia wewnątrz działki, pod warunkiem że nie stanowią one części drogi publicznej. Ponadto dodaje się pasy przeznaczone na manewry maszynami rolniczymi, znajdujące się na zakończeniach rzędów roślin, pod warunkiem że szerokość żadnego z nich nie przekracza 8 m i nie stanowią one części drogi publicznej; 

3) które zostały obsadzone z gęstością wynoszącą co najmniej 1 300 sadzonek na hektar.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy chmielu, zlokalizowanej w:

1) rejonie lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski
i zwoleński;

2) rejonie wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński;

3) rejonie dolnośląskim obejmującym powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.

Płatność do roślin wysokobiałkowych

Płatność przysługuje do uprawy w plonie głównym następujących gatunków roślin wysokobiałkowych:

1) bób (Vicia faba major L.);

2) bobik (Vicia faba minor L.);

3) ciecierzyca (Cicer);

4) esparceta siewna (Onobrychis vicifolia Scop.);

5) fasola zwykła (Phaseolus vulgaris L.);

6) fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus L.);

7) groch siewny (Pisum sativum L. (partim));

8) groch siewny cukrowy (Pisum sativum L. (partim));

9) koniczyna czerwona (Trifolium pratense L.);

10) koniczyna biała (Trifolium repens L.);

11) koniczyna białoróżowa (Trifolium hybridum L.);

12) koniczyna perska (Trifolium resupinatum L.);

13) koniczyna krwistoczerwona (Trifolium incarnatum L.);

14) komonica zwyczajna (Lotus corniculatus L.);

15) lędźwian (Lathyrus L.);

16) lucerna siewna (Medicago sativa L.);

17) lucerna mieszańcowa (Medicago x varia T. Martyn);

18) lucerna chmielowa (Medicago lupulina L.);

19) łubin biały (Lupinus albus L.);

20) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);

21) łubin żółty (Lupinus luteus L.);

22) nostrzyk biały (Melilotus albus);

23) peluszka (Pisum arvense L.);

24) seradela uprawna (Ornithopus sativus Brot.);

25) soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.);

26) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill);

27) wyka kosmata (Vicia villosa Roth);

28) wyka siewna (Vicia sativa L.).

Płatność do roślin wysokobiałkowych przysługuje również w przypadku uprawy roślin ww. gatunków w formie mieszanek, z wyłączeniem mieszanek z roślinami innymi niż wymienione, z tym że w przypadku wyki siewnej (Vicia sativa L.) i wyki kosmatej (Vicia villosa Roth.) płatność ta przysługuje także w przypadku ich uprawy z rośliną podporową.

Maksymalna powierzchnia upraw roślin wysokobiałkowych w gospodarstwie, do której może zostać przyznana płatność wynosi 75 ha.

Wnioski o przyznanie tej płatności mogą składać również rolnicy, którzy w danym roku ubiegają się o wsparcie w ramach:

 • pakietu Rolnictwo zrównoważone w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020;
 • pakietu Rolnictwo ekologiczne w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Płatność do buraków cukrowych

Płatność związana do powierzchni upraw buraków cukrowych jest przyznawana:

1) jeżeli rolnik (lub jego małżonek albo co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów), zawarł z producentem cukru umowę dostawy, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki kwotowe;

2) do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy, zawartej przez tego rolnika.

Warunek zawarcia umowy dostawy uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy rolnik (lub jego małżonek albo co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów) zawarł umowę z:

1) grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

2) uznaną organizacją producentów, której jest członkiem, lub

3) uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem,

- w której zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązały się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru kwotowego..

Płatność do ziemniaków skrobiowych

Płatność związana do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi jeżeli zawarł:

a)   umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę
i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub

b)   umowę z:

- grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

- uznaną organizacją producentów, której jest członkiem, lub

- uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem,

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te ziemniaki na produkcję skrobi lub wyrobów skrobiowych.

Warunek dotyczący zawarcia umowy uznaje się za spełniony również wtedy, gdy umowę tę zawarł:

- małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności albo

- co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie, o której mowa powyżej.

Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

Płatność do pomidorów

Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi jeżeli zawarł:

a) umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub

b) umowę z:

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

– grupą producentów owoców i warzyw, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.[2]), której jest członkiem, lub

– uznaną organizacją producentów, której jest członkiem, lub

– uznanym zrzeszeniem organizacji producentów, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem,

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te pomidory odebrać
w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia.

Warunek dotyczący zawarcia umowy uznaje się za spełniony również wtedy, gdy umowę tę zawarł:

- małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie tej płatności albo

- co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tej płatności.

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie, o której mowa powyżej.

Do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

Płatność do lnu

Płatność przysługuje rolnikom, którzy uprawiają len na gruntach kwalifikujących się do płatności.

W przypadku tej płatności nie jest wymagane posiadanie umowy.

Płatność do konopi włóknistych

Płatność przysługuje do powierzchni uprawy konopi włóknistych, o ile rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC)
w suchej masie rośliny.

Wymagane jest posiadanie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.) rolnikowi, małżonkowi rolnika albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy gruntów.

Płatność przysługuje do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta tym zezwoleniem.

------------

[1] Grunty ugorowane, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354).

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 243 i 1258 oraz z 2014 r. poz. 1662.