Płatności do zwierząt

Spis treści:

--------

W nowym systemie płatności bezpośrednich realizowane są 4 płatności związane z produkcją, skierowane do sektora produkcji zwierzęcej: płatność do bydła, płatność do krów, płatność do owiec oraz płatność do kóz.

O płatności do zwierząt mogą ubiegać się rolnicy, którzy są aktywnymi rolnikami i spełniają minimalne wymagania do otrzymania płatności (posiadają minimum 1 ha lub, biorąc pod uwagę wielkość posiadanych gruntów lub liczbę zwierząt, mogą otrzymać z tytułu płatności bezpośrednich przynajmniej kwotę równą 200 euro).

Zwierzęta zgłaszane do płatności, najpóźniej od dnia złożenia wniosku, powinny spełniać wymagania w zakresie identyfikacji i rejestracji. Oznacza to, że zwierzęta zarejestrowane i poprawnie zidentyfikowane w momencie składania wniosku, kwalifikują się do płatności bez względu na ewentualne braki występujące we wcześniejszym okresie.

W przypadku każdej płatności do zwierząt wiek zwierząt określany jest na dzień 15 maja roku złożenia wniosku.

Obowiązują okresy przetrzymywania zwierząt, tj. okresy, w trakcie których zwierzęta muszą przebywać w siedzibie stada lub w miejscu którego adres został podany w oświadczeniu załączanym do wniosku.

W trakcie okresu przetrzymywania możliwe jest zastąpienie zwierząt. Zastępujące zwierzęta muszą spełnić odpowiednie warunki kwalifikowalności. Rolnik natomiast, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia powodującego konieczność zastąpienia zwierzęcia, musi wejść w posiadanie nowego zwierzęcia oraz poinformować o zastąpieniu kierownika biura powiatowego ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Możliwe jest również zastąpienie danej sztuki inną, przebywająca do tej pory w gospodarstwie (nie ma obowiązku zakupu nowego zwierzęcia).

O płatności do zwierząt (do tych samych sztuk) mogą ubiegać się również rolnicy, którzy korzystają ze wsparcia w ramach programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie w ramach działań PROW.

Płatność do bydła

Płatność do bydła przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, płatność będzie przyznawana do wszystkich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki. Płatnością będzie objęte bydło, niezależnie od płci. Wsparcie będzie przysługiwać maksymalnie 2 razy w ciągu życia zwierzęcia.

W przypadku płatności do bydła okres przetrzymywania trwa przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.[1]

Płatność przysługuje do zwierząt urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

Płatność do krów

Płatność do krów przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku ponad 24 miesięcy, płatność wypłacana jest do krów od 1-szej do 30-tej sztuki.

W przypadku płatności do krów okres przetrzymywania trwa przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.[1]

Płatność do owiec

Płatność do owiec przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, płatność przyznawana jest do wszystkich sztuk tych zwierząt w gospodarstwie.

W przypadku płatności do owiec okres przetrzymywania trwa od 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Ponadto, rolnik musi posiadać zadeklarowane owce w dniu złożenia wniosku.

Płatność do kóz

Płatność do kóz przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 5 sztuk samic kozy w wieku co najmniej 12 miesięcy, płatność będzie wypłacana do wszystkich sztuk w gospodarstwie.

W przypadku płatności do kóz okres przetrzymywania trwa przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności.[1]

[1] Jest to zmiana w stosunku do pierwotnie obowiązujących okresów przetrzymywania, wprowadzona ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 653), która weszła w życie 15 maja 2015 r. (jeżeli okres przetrzymywania upłynął przed tym dniem – warunek uznaje się za spełniony).