Płatność niezwiązana do tytoniu

W sektorze tytoniu nadal będzie stosowane przejściowe wsparcie krajowe.

Zgodnie z przepisami unijnymi, warunki przyznawania tego wsparcia muszą być identyczne do tych, które zostały zatwierdzone w odniesieniu do 2013 r. (z wyjątkiem zmniejszeń). Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu może być przyznawane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją.

Płatność niezwiązana do tytoniu przysługuje rolnikowi, który:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303).

Płatność ta może zostać przyznana również rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do ww. rejestru, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w tym dniu w związku małżeńskim, albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. rolnik nabył z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją w sprawie stwierdzenia nabycia, z mocy ustawy, prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.

Płatność do tytoniu przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r.

W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, poza rolnikiem wnioskującym o płatność do tytoniu, był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca lub zbywca gospodarstwa rolnego, płatność do tytoniu przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy lub zbywcy gospodarstwa rolnego.