PŁATNOŚĆ DO OWIEC

O płatność do owiec mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i posiadają w dniu 31 maja roku składania wniosku co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Stan posiadania zwierząt potwierdzany jest na podstawie wpisu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do wsparcia w danym roku nie będą mogły zatem zostać zakwalifikowane zwierzęta, które zostały zgłoszone do rejestru po dniu 7 czerwca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie płatności. Termin ten został ustalony z uwzględnieniem przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Wsparcie dla rolników utrzymujących owce ma na celu utrzymanie pogłowia tych zwierząt w rejonie, gdzie chów owiec od wieków miał istotne znaczenie gospodarcze oraz środowiskowe, pielęgnację krajobrazu na obszarach górskich i podgórskich oraz podtrzymanie tradycyjnej produkcji serów górskich zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia.

Płatność do owiec ma więc charakter regionalny i jest realizowana w rejonach odznaczających się szczególną wrażliwością pod względem gospodarczym i środowiskowym, w których producenci doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu. Wsparcie to jest zatem skierowane do rolników posiadających stada w następujących województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i dolnośląskim, a od 2012 r. również łódzkim i świętokrzyskim.

Wyłączone ze wsparcia są zwierzęta, które w danym roku zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu rolno-środowiskowego PROW, co wynika z unijnego zakazu tzw. „podwójnego finansowania”.