WSPARCIE SPECJALNE

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.):

wersja ustawy obowiązująca na 2012 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-I

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-II

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie rejonów wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym (Dz. U. Nr 39, poz. 212),

wersja rozporządzenia obowiązująca od 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie gatunków roślin, do uprawy których może zostać przyznana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (Dz. U. Nr 39, poz. 213),

wersja rozporządzenia obowiązująca od 2010 r.

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm.).

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2009 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2011 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.-I

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.-II

b) przepisy wspólnotowe:

– rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, zpóźn. zm.).

Począwszy od kampanii 2010 r. w Polsce realizowane są trzy programy wsparcia specjalnego:

  1. Wsparcie specjalne dla rolników utrzymujących krowy w województwach Polski południowo-wschodniej (płatność do krów),
  2. Wsparcie specjalne dla rolników utrzymujących owce w województwach Polski południowej (od 2012 r. również w województwie łódzkim i świętokrzyskim) (płatność do owiec),
  3. Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.

Począwszy od kampanii 2012 r. w Polsce uruchomiony został czwarty program wsparcia specjalnego:

4. Wsparcie specjalne z tytułu poprawy jakości produktów rolnych w sektorze tytoniu.