PŁATNOŚĆ ZWIERZĘCA

Płatność zwierzęca w danym roku kalendarzowym przysługuje, jeżeli:

– rolnik lub jego małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie;

– na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego w 2006 r., rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni:

a) trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

b) mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym w 2006 r. o przyznanie tej płatności rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki

– także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim.

W przypadku tzw. nowych rolników, tj. rolników, którzy nie występowali wcześniej z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, okresem referencyjnym jest okres bezpośrednio poprzedzający złożenie pierwszego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej, tj. od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku do dnia 14 marca roku złożenia wniosku. Ponadto, od 2009 r. za „nowych rolników” mogą zostać uznani rolnicy, którzy nie występowali z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w latach 2004-2006, a więc przed wprowadzeniem w Polsce płatności zwierzęcej.

Płatność zwierzęca jest przyznawana do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych w danym roku we wniosku o przyznanie płatności, jednak nie większej niż powierzchnia maksymalna. Powierzchnię maksymalną stanowi mniejsza z następujących powierzchni:

- powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydła lub owiec, lub kóz, lub koni), posiadanych przez rolnika w okresie referencyjnym, przeliczonych na DJP i współczynnika 0,3 DJP/ha;

- powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach rolnych w okresie referencyjnym lub – w przypadku tzw. „nowych rolników” - 75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku.

Ponadto, obowiązujące przepisy umożliwiają przyznanie płatności zwierzęcej tym producentom, którzy uzyskali płatności do powierzchni upraw paszowych (trwałych użytków zielonych, traw na gruntach ornych, mieszanek traw z motylkowatymi) w 2006 r., lecz produkcję zwierzęcą rozpoczęli w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. Maksymalna powierzchnia trwałych użytków zielonych, do jakiej rolnicy ci mogą uzyskać płatność będzie określana na podstawie powierzchni upraw paszowych (trwałych użytków zielonych, traw na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami), do których uzyskali oni płatności za 2006 r. oraz na podstawie liczby zwierząt (bydła lub owiec, lub kóz, lub koni) wpisanych przez tych rolników lub ich małżonków do odpowiedniego rejestru w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. Pod uwagę jest brany dzień, w którym liczba zwierząt przeliczona na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) we wskazanym okresie była największa.

Przy określaniu maksymalnej powierzchni trwałych użytków zielonych, do jakiej rolnik może uzyskać płatność zwierzęcą, uwzględniana jest (na żądanie rolnika) powierzchnia paszowa (trwałe użytki zielone, trawy na gruntach ornych, mieszanki roślin motylkowatych z trawami – jeśli taki rodzaj mieszanki został wskazany we wniosku), do jakiej w 2006 r. przyznano płatność małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności zwierzęcej.

Dla rolników, którzy uzyskali płatność zwierzęcą jako „nowi” w latach 2007 i 2008, maksymalna powierzchnia trwałych użytków zielonych, do jakiej mogą uzyskać wsparcie w danym roku, jest określana na podstawie liczby zwierząt posiadanych przez nich w okresie, który został uwzględniony przy przyznawaniu im płatności zwierzęcej po raz pierwszy. Natomiast rolnicy, którzy dotychczas nie mogli uzyskać płatności zwierzęcej i nie składali wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w latach 2004-2006, mogą uzyskać takie wsparcie, jeżeli posiadali (oni lub ich małżonkowie) zwierzęta w okresie od dnia 15 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej do dnia 14 marca roku złożenia tego wniosku. Tak jak w pozostałych przypadkach, fakt posiadania zwierząt musi być potwierdzony wpisem w odpowiednim rejestrze. Pod uwagę jest brana średnia liczba zwierząt (przeliczonych na DJP) we wskazanym okresie.

Od roku 2009 możliwe jest przejęcie prawa do uzyskiwania płatności zwierzęcej wraz z przejęciem gospodarstwa. Oznacza to, że rolnik, przejmujący gospodarstwo od rolnika dotychczas otrzymującego płatność zwierzęcą, jest uprawniony do otrzymywania płatności zwierzęcej do powierzchni ustalonej dla zbywcy niezależnie od stanu aktualnie utrzymywanych zwierząt, a jeśli przed tym nabyciem sam również był uprawniony do otrzymywania płatności zwierzęcej - do powierzchni będącej sumą powierzchni ustalonej dla zbywcy oraz powierzchni ustalonej dla nabywcy. Analogiczna zasada obowiązuje w stosunku do rolników zawierających związek małżeński z rolnikiem uprawnionym do uzyskiwania płatności zwierzęcej.

Od 2009 r. możliwe jest także przyznanie płatności zwierzęcej tym producentom, którzy w roku 2006 uzyskali płatność uzupełniającą do mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami. W 2011 r. powierzchnia takich mieszanek może zostać uwzględniona przy określaniu maksymalnej powierzchni trwałych użytków zielonych, do jakiej dany rolnik może uzyskać płatność zwierzęcą, o ile we wniosku o przyznanie płatności na 2006 r. rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki.