PŁATNOŚĆ CUKROWA

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.):

wersja ustawy obowiązująca na 2012 r.

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-I

zmiany w ustawie obowiązujące od 2013 r.-II

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326, z późn. zm.)

wersja rozporządzenia obowiązująca na 2009 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2010 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2011 r.

zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2012 r.

b) przepisy wspólnotowe:

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16, z późn. zm.).

Płatność cukrowa jest płatnością oddzieloną od produkcji (płatnością historyczną) i jest przyznawana na podstawie danych z okresu referencyjnego. Od 2009 r. kwota na oddzielną płatność cukrową wynosi dla Polski 159 392 tys. euro.

Płatność cukrowa przysługuje rolnikowi, który spełnia w danym roku warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który zawarł:

– na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych albo

– na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty.

Płatność cukrowa przysługuje również w przypadku, gdy buraki cukrowe były objęte umową dostawy zawartą:

– z małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu zawarcia umowy, lub

– ze spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową lub ze spadkodawcą małżonka rolnika wnioskującego o płatność cukrową lub

– z poprzednikiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, który stał się jego następcą prawnym w wyniku rozwiązania albo przekształcenia albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, z wyłączeniem śmierci rolnika, lub

– z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową lub małżonek tego rolnika mógłby dziedziczyć z ustawy przekazane gospodarstwo rolne. W przypadku gdy rolnik albo jego spadkodawca nie występował uprzednio z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej, do wniosku dołącza się oryginał umowy dostawy buraków cukrowych albo kopię tej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez producenta cukru.