Płatności bezpośrednie w 2013 r.

Podobnie jak w kampanii 2012 r., za rok 2013 będą realizowane następujące rodzaje płatności unijnych:

1) jednolita płatność obszarowa;

2) wsparcie specjalne:

- płatność do krów;

- płatność do owiec;

- specjalna płatność obszarowa;

- płatność do surowca tytoniowego wysokiej jakości;

3) płatności oddzielne:

- płatność do pomidorów;

- płatność do owoców miękkich;

- płatność cukrowa.

Poza wymienionymi wyżej płatnościami finansowanymi z budżetu unijnego, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego wypłacane będzie tzw. przejściowe wsparcie krajowe, którego stosowanie w odniesieniu do roku 2013 umożliwiły zmienione przepisy rozporządzenia 73/2009.

Pierwotne ustalenia w zakresie wprowadzania płatności bezpośrednich w nowych państwach członkowskich zakładały, że płatności krajowe będą stosowane do 2012 r. Zgodnie bowiem z harmonogramem dochodzenia do pełnego poziomu płatności, w 2013 r. poziom płatności w nowych państwach członkowskich osiągnie pełny (100%) poziom przewidziany dla tych państw w Traktatach Akcesyjnych. Niemniej jednak, aby uniknąć nagłego i znaczącego spadku wsparcia w 2013 r. w sektorach, które do 2012 r. korzystały z krajowych płatności uzupełniających, wprowadzono zmiany w przepisach unijnych, które umożliwiły nowym państwom członkowskim stosowanie przejściowego wsparcia krajowego.

Zgodnie z art. 133a rozporządzenia nr 73/2009, przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki przyznawania wsparcia są identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupełniających na rok 2012.

W dniu 4 marca 2013 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, będącą formalnym wyrazem podjętej przez Polskę decyzji o skorzystaniu z możliwości stosowania przejściowego wsparcia krajowego.

Ustawa wprowadza podstawy prawne dla przyznania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. w Polsce w następujących sektorach:

1) sektor I (który obejmuje ważniejsze rośliny uprawne),

2) sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),

3) sektor chmielu,

4) sektor skrobi ziemniaczanej,

5) sektor tytoniu.

Realizacja przejściowego wsparcia krajowego w 2013 r. zapewni ciągłość stosowania wsparcia krajowego w sektorach objętych dotychczas płatnościami uzupełniającymi.