PŁATNOŚĆ NIEZWIĄZANA DO SKROBI

Od 2012 r. płatność do skrobi realizowana jest wyłącznie w formie niezwiązanej z produkcją. Płatność ta przysługuje rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej.

Płatność do skrobi może zostać przyznana również rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu 14 marca 2012 r., albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do skrobi nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. nabył on z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do uzyskania płatności niezwiązanej.

Płatność do skrobi przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość ekwiwalentu skrobi otrzymanego z ziemniaków skrobiowych dostarczonych w ramach umowy kontraktacji zawartej na rok gospodarczy 2007/2008.

W przypadku gdy w dniu 14 marca 2012 r. do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej, poza rolnikiem wnioskującym o płatność do skrobi, był wpisany małżonek tego rolnika lub spadkodawca lub zbywca gospodarstwa rolnego, płatność do skrobi przysługuje do sumy indywidualnej ilości referencyjnej, określonej dla tego rolnika oraz dla małżonka tego rolnika lub spadkodawcy lub zbywcy gospodarstwa rolnego.