PŁATNOŚĆ DLA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW SKROBIOWYCH

Podstawa prawna:

a) Przepisy krajowe:

- ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702, z późn. zm.),

b) Przepisy wspólnotowe:

- rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2009, str. 16, z późn. zm.).

Płatność niezwiązana z produkcją
(wraz z Jednolitą Płatnością Obszarową stanowiąca 40% płatności stosowanych w krajach UE-15 na dzień 30 kwietnia 2004 r.)

Cel i zasady programu:

Powyższy mechanizm umożliwia wypłatę płatności „historycznej”, tj. niezwiązanej z produkcją. Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabywa, z mocy ustawy, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uzyskała płatność uzupełniającą za ziemniaki skrobiowe dostarczone producentowi skrobi ziemniaczanej na podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku gospodarczym 2007/2008.

Warunki kwalifikowalności:

Płatność niezwiązana przysługuje, na wniosek, za rok gospodarczy producentowi rolnemu, który:

- jest wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej,

- spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej za rok 2011 producent rolny składa w terminie od 15 marca do 16 maja 2011 r. w oddziale terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę producenta rolnego. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w mechanizmie zawarte są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl w „Warunkach przyznania płatności niezwiązanej – sektor skrobi ziemniaczanej”, dostępnych również w centrali i oddziałach terenowych.

Płatność związana z produkcją
(stanowiąca 60% płatności stosowanych w krajach UE-15 na dzień 30 kwietnia 2004 r.)

Cel i zasady programu:

Powyższy mechanizm umożliwia wsparcie finansowe producentów rolnych produkujących ziemniaki skrobiowe, którzy na dany rok gospodarczy zawarli umowy kontraktacji z producentami skrobi w ramach przyznanych producentom kwot produkcyjnych.

Warunki kwalifikowalności:

Płatność związana przysługuje producentowi rolnemu dostarczającemu producentowi skrobi ziemniaczanej ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, zawierające nie mniej niż 13% skrobi, na podstawie umowy kontraktacji zawartej przez tego producenta rolnego albo grupę producentów rolnych, której jest członkiem. Płatność związana przysługuje za ilość skrobi zawartej
w ziemniakach skrobiowych.

Płatność związana może zostać przyznana również za ilość skrobi w ziemniakach, w których zawartość skrobi jest niższa niż 13%. Jest to możliwe w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 571/2009. Zgodnie z tym artykułem, przedsiębiorstwo produkujące skrobię może przyjąć partie ziemniaków o zawartości skrobi poniżej 13% pod warunkiem, że ilość skrobi wyprodukowanej z tych ziemniaków nie będzie przekraczać 1% kwoty przyznanej temu przedsiębiorstwu w ramach corocznego limitu produkcji.

Wnioski o przyznanie płatności związanej za rok gospodarczy 2011/2012 producent rolny składa w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. w oddziale terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę producenta skrobi. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w mechanizmie zawarte są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego .