Płatność zwierzęca

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok (JPO, TUZ).

1. Rolnik lub jego małżonek był posiadaczem zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i za rok 2006 przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami.

Płatność zwierzęca przysługuje, jeżeli:

• rolnik lub jego małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. był posiadaczem bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim

oraz

• na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego w 2006 roku, przyznano temu rolnikowi lub jego małżonkowi płatność uzupełniającą do powierzchni:

- trwałych użytków zielonych, lub

- upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

- mieszanek roślin motylkowatych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie tej płatności rolnik lub jego małżonek wskazał taki rodzaj mieszanki (na żądanie, które należy dołączyć do wniosku)*.

* Jeżeli rolnik lub jego małżonek we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie płatności uzupełniającej wskazał mieszankę roślin motylkowatych z trawami, może zgłosić żądanie uwzględnienia tej powierzchni do obliczenia powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca.

W przypadku, gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę lub rolnik dołączył inne wymagane dokumenty.

W takim przypadku do wniosku dołącza się:

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez jego małżonka do rejestru koniowatych, jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej. Jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka, wówczas rolnik do wniosku dołącza także każdego roku Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami zgłoszonej przez małżonka rolnika, które zawiera oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której przyznano płatność uzupełniającą w roku 2006, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy małżonek nie żyje, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, do wniosku dołącza się:

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku (rolnik w takim przypadku zobowiązany jest do dostarczenia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia),

albo

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka.

Płatność zwierzęca w danym roku przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna ustalona dla danego rolnika, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

• powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) z okresu od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i współczynnika 0,3;

• powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której została przyznana płatność uzupełniająca w 2006 r.

Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt (bydło, owce, kozy i konie) i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, według stanu na dzień, w którym liczba (DJP) w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. jest największa.

Liczbę zwierząt (bydło, owce kozy) ustala się na podstawie danych zawartych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji.

2. Rolnik nie był posiadaczem zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i za rok 2006 przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw, przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami.

Jeżeli rolnik lub jego małżonek nie posiadał zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 roku, a w 2006 roku przyznano mu lub jego małżonkowi płatność uzupełniającą do powierzchni:

• trwałych użytków zielonych, lub

• upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

• mieszanek roślin motylkowatych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie tej płatności rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki,

płatność zwierzęca przysługuje, jeżeli:

• nie przyznano mu płatności zwierzęcych w roku 2008 r. w związku z nabyciem na własność gruntów rolnych rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą;

• rolnik lub jego małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

W przypadku, gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę lub rolnik dołączył inne wymagane dokumenty.

W takim przypadku do wniosku dołącza się:

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika.

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez jego małżonka do rejestru koniowatych, jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej. Jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka, wówczas rolnik do wniosku dołącza także każdego roku Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji.

W przypadku, gdy małżonek nie żyje, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, do wniosku dołącza się:

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku (rolnik w takim przypadku zobowiązany jest do dostarczenia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia),

albo

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka.

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

• powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) z okresu od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. i współczynnika 0,3;

• powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami*, do której została przyznana płatność uzupełniająca w 2006 r.

* Jeżeli rolnik lub jego małżonek we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie płatności uzupełniającej wskazał mieszankę roślin motylkowatych z trawami, może zgłosić żądanie uwzględnienia tej powierzchni do obliczenia powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca.

Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt (bydło, owce, kozy i konie) i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, według stanu na dzień, w którym liczba (DJP) w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. jest największa.

Liczbę zwierząt (bydło, owce, kozy) ustala się na podstawie danych zawartych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji.

3. Rolnik, który nie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w latach 2004-2006 i w roku 2009 ubiegał się o płatność zwierzęcą

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2010 rok, nie większej jednak, niż powierzchnia, do jakiej rolnikowi została przyznana płatność zwierzęca w roku 2009.

4. Rolnik, który po raz pierwszy w roku 2007 składał wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i otrzymał płatność zwierzęcą, a jednocześnie nie składał wniosku o przyznanie tej płatności w roku 2009

Rolnikowi, który po raz pierwszy w roku 2007 składał wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i po raz pierwszy w roku 2007 otrzymał płatność zwierzęcą ale nie składał wniosku o przyznanie tej płatności w roku 2009, płatność zwierzęca w roku 2010 przysługuje jeżeli w okresie od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. rolnik lub jego małżonek był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

W przypadku, gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę lub rolnik dołączył inne wymagane dokumenty.

W takim przypadku do wniosku dołącza się:

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika.

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez jego małżonka do rejestru koniowatych, jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej. Jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka, wówczas rolnik do wniosku dołącza także każdego roku Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji.

W przypadku, gdy małżonek nie żyje, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, do wniosku dołącza się:

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku (rolnik w takim przypadku zobowiązany jest do dostarczenia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia),

albo

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka.

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na 2010 rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

• powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. oraz współczynnika 0,3;

• 75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2007 rok, do których została przyznawana jednolita płatność obszarowa.

Liczbę zwierząt (bydło, owce, kozy) ustala się na podstawie danych zawartych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej Agencji.

5. Rolnik, który po raz pierwszy w roku 2008 składał wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i otrzymał płatność zwierzęcą, a jednocześnie nie składał wniosku o przyznanie tej płatności w roku 2009

Rolnikowi, który po raz pierwszy w roku 2008 składał wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej i po raz pierwszy w roku 2008 otrzymał płatność zwierzęcą ale nie składał wniosku o przyznanie tej płatności w roku 2009, płatność zwierzęca w roku 2010 przysługuje jeżeli w okresie od dnia 15 września 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r. rolnik lub jego małżonek był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

W przypadku, gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę lub rolnik dołączył inne wymagane dokumenty.

W takim przypadku do wniosku dołącza się:

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika.

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez jego małżonka do rejestru koniowatych, jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej. Jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka, wówczas rolnik do wniosku dołącza także każdego roku Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy małżonek nie żyje, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, do wniosku dołącza się:

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku (rolnik w takim przypadku zobowiązany jest do dostarczenia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia),

albo

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka.

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na 2010 rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

• powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu od dnia 15 września 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r. oraz współczynnika 0,3;

• 75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2008 rok, do których została przyznawana jednolita płatność obszarowa.

Liczbę zwierząt (bydło, owce kozy) ustala się na podstawie danych zawartych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

6. Rolnik, który nie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w latach 2004-2006 i w roku 2010 po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności zwierzęcej

Rolnikowi, który nie występował z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w latach 2004 - 2006 i po raz pierwszy ubiega się o płatność zwierzęcą w 2010 r. płatność ta przysługuje, jeżeli w okresie od dnia 15 września 2009 r. do dnia 14 marca 2010 r. rolnik lub jego małżonek był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

W przypadku, gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę lub rolnik dołączył inne wymagane dokumenty.

W takim przypadku do wniosku dołącza się:

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, jeżeli zwierzęta w okresie referencyjnym były w posiadaniu obecnego małżonka rolnika.

Zaświadczenie o liczbie koni wpisanych lub zgłoszonych przez jego małżonka do rejestru koniowatych, jeżeli rolnik w okresie referencyjnym posiadał konie i po raz pierwszy wnioskuje o uwzględnienie koni do przyznania płatności zwierzęcej. Jeżeli zaświadczenie wydane jest na małżonka, wówczas rolnik do wniosku dołącza także każdego roku Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

W przypadku, gdy małżonek nie żyje, zamiast Oświadczenia małżonka o wyrażeniu zgody na uwzględnienie zwierząt, do wniosku dołącza się:

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, zwierząt, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez małżonka

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

Prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka

albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika ARiMR wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopię tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku (rolnik w takim przypadku zobowiązany jest do dostarczenia postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia),

albo

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, z którego wynika, że rolnik wnioskujący o przyznanie płatności zwierzęcej jest spadkobiercą zmarłego małżonka.

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na 2010 rok, nie większej jednak niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

• powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu od dnia 15 września 2009 r. do dnia 14 marca 2010 r. oraz współczynnika 0,3;

• 75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2010 rok, do których jest przyznawana jednolita płatność obszarowa.

Liczbę zwierząt (bydło, owce kozy) ustala się na podstawie danych zawartych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

7. Rolnik, który w roku 2009 ubiegał się o płatność zwierzęcą w związku z nabyciem gospodarstwa rolnego od rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą
Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2010 rok, nie większej jednak niż powierzchnia, do jakiej rolnikowi została przyznana płatność zwierzęca w roku 2009.

8. Rolnik nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej w 2010 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. lub 2008 r. lub 2009 r.

Rolnikowi, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej w 2010 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2010 r., nie większej niż powierzchnia maksymalna ustalona dla zbywcy.

W przypadku, gdy w wyniku nabycia własności gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą i grunty te są przedmiotem współposiadania, płatność zwierzęca przysługuje temu współwłaścicielowi, na którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę.

Do wniosku należy dołączyć:

a) w przypadku przeniesienia własności wszystkich gruntów rolnych:

Umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały nabyte lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego została nabyta własność tych gruntów

Oświadczenie o nabyciu na własność wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą, jeżeli nabyte na własność grunty rolne są przedmiotem współwłasności

b) w przypadku nabycia własności wszystkich gruntów rolnych w wyniku dziedziczenia:

Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

- Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji

albo

- Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
oraz

- Oświadczenie o nabyciu na własność wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

- Oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą, jeżeli nabyte na własność grunty rolne, na których znajdują się trwałe użytki zielone są przedmiotem współwłasności.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

Płatność zwierzęca nie przysługuje rolnikowi, któremu została przyznana ta płatność i który następnie zbył wszystkie grunty wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego.

9. Rolnik spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej w 2010 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. albo w 2008 r. albo w 2009 r.

Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na 2010 rok, nie większej niż suma powierzchni maksymalnych, ustalonych dla zbywcy i rolnika, który nabył własność gruntów (nabywcy).

W przypadku, gdy w wyniku nabycia własności gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą i grunty te są przedmiotem współwłasności, płatność zwierzęca przysługuje temu współwłaścicielowi, na którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę.

Do wniosku należy dołączyć:

a) w przypadku przeniesienia własności wszystkich gruntów rolnych:

Umowę, na podstawie której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego zostały nabyte lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie którego została nabyta własność tych gruntów

Oświadczenie o nabyciu na własność wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

Oświadczenie współwłaściciela o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą, jeżeli nabyte na własność grunty rolne są przedmiotem współwłasności.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

b) w przypadku nabycia własności wszystkich gruntów rolnych w wyniku dziedziczenia:

Prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

albo w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

Zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji
albo

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza
oraz

Oświadczenie o nabyciu na własność wszystkich gruntów rolnych będących własnością rolnika, któremu przyznano płatność zwierzęcą

Oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na przyznanie płatności zwierzęcej rolnikowi wnioskującemu o płatność zwierzęcą, jeżeli nabyte na własność grunty rolne, na których znajdują się trwałe użytki zielone są przedmiotem współwłasności.

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

Płatność zwierzęca nie przysługuje rolnikowi, któremu została przyznana ta płatność i który następnie zbył wszystkie grunty wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego.

10. Rolnik, który ubiega się o płatność zwierzęcą i pozostaje w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą

• Rolnikowi, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej w 2010 r. a w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności pozostaje w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2010 r., nie większej niż powierzchnia maksymalna ustalona dla małżonka rolnika.

• Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej w 2010 r. a w dniu złożenia wniosku o przyznanie tej płatności pozostaje w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2010 r., nie większej niż suma powierzchni maksymalnej ustalonej dla rolnika i powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika.

Żądanie uwzględnienia, przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca, powierzchni maksymalnej ustalonej dla małżonka rolnika

Oświadczenie małżonka, o wyrażeniu zgody na uwzględnienie ustalonej dla niego powierzchni maksymalnej

Oświadczenie małżonków o pozostawaniu w związku małżeńskim w dniu składania wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej

Wzory formularzy dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

11. Przyznanie płatności zwierzęcej w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego

W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, dzierżawa), w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 31 maja danego roku, płatność zwierzęca jest przyznawana przejmującemu niezależnie od tego czy posiadał lub posiada bydło lub owce lub kozy lub konie.

Przejmujący zobowiązany jest w terminie do dnia 30 czerwca danego roku złożyć wniosek o przyznanie płatności w wyniku przekazania gospodarstwa rolnego.

W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, które zostało dokonane po dniu 31 maja danego roku, płatności te przysługują przekazującemu, jeżeli spełnia warunki do ich przyznania.