Płatność do tytoniu

Płatność niezwiązana dla producentów rolnych na rynku tytoniu

Podstawa prawna:

a) Przepisy krajowe:

- ustawa z dnia z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego ( Dz.U z 2008 r. Nr 11 , poz. 70 z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 15 września 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane za 2009 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 1256)

b) Przepisy wspólnotowe:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. U. L 30 z 31.01.2009, str. 16).

Cel i zasady programu:

Powyższy mechanizm umożliwia wypłatę płatności niezwiązanej z produkcją. tzw. „historycznej”.

Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabywa, z mocy ustawy, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu 31 marca 2007 r.:

- była wpisana do rejestru producentów surowca tytoniowego i

- w 2005 r. lub w 2006 r. posiadała nabyte z mocy ustawy prawo do uzyskania płatności uzupełniającej, będąc stroną umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu.

Warunki kwalifikowalności:

Płatność niezwiązana za rok gospodarczy przysługuje, na wniosek, producentowi rolnemu, który:

- jest wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej,

- spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej za rok upraw 2010 producent rolny składa w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r. w oddziale terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę producenta rolnego. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w mechanizmie zawarte są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. w „Warunkach przyznania płatności niezwiązanej – rynek tytoniu”, dostępnych również w centrali i oddziałach terenowych.