Płatność do skrobi

Płatność niezwiązana dla producentów ziemniaków skrobiowych

Podstawa prawna:

a) Przepisy krajowe:

- ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. ( Dz.U z 2009 r. Nr 95, poz.792)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na płatności niezwiązane dla producentów ziemniaków skrobiowych za rok gospodarczy 2009/2010. ( Dz.U. 2009.218.1692)

b) Przepisy wspólnotowe:

- rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. U. L 30 z 31.01.2009, str. 16).

Cel i zasady programu:

Powyższy mechanizm umożliwia wypłatę płatności „historycznej” tzw. niezwiązanej z produkcją. Prawo do uzyskania płatności niezwiązanej nabywa, z mocy ustawy, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która uzyskała płatność uzupełniającą za ziemniaki skrobiowe dostarczone producentowi skrobi ziemniaczanej na podstawie umowy kontraktacji zawartej w roku gospodarczym 2007/2008.

Warunki kwalifikowalności:

Płatność niezwiązana przysługuje, na wniosek, za rok gospodarczy producentowi rolnemu, który:

- jest wpisany do rejestru podmiotów posiadających prawo do uzyskania płatności niezwiązanej,

- spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, określone w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Wnioski o przyznanie płatności niezwiązanej za rok upraw 2010 producent rolny składa w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r. w oddziale terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę producenta rolnego. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w mechanizmie zawarte są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. w „Warunkach przyznania płatności niezwiązanej – sektor skrobi ziemniaczanej”, dostępnych również w centrali i oddziałach terenowych.

Płatność związana dla producentów ziemniaków skrobiowych

Cel i zasady programu:

Powyższy mechanizm umożliwia wsparcie finansowe producentów rolnych produkujących ziemniaki skrobiowe, którzy na dany rok gospodarczy zawarli umowy kontraktacji z producentami skrobi w ramach przyznanych producentom kwot produkcyjnych.

Warunki kwalifikowalności:

Płatność związana przysługuje producentowi rolnemu dostarczającemu producentowi skrobi ziemniaczanej ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, zawierające nie mniej niż 13 % skrobi, na podstawie umowy kontraktacji zawartej przez tego producenta rolnego albo grupę producentów rolnych, której jest członkiem.

Płatność związana przysługuje za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych.

Płatność związana przysługuje również za ziemniaki skrobiowe, w których zawartość skrobi jest niższa niż 13%, w przypadku, w którym stosuje się art. 5 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 571/2009.

Wnioski o przyznanie płatności związanej za rok gospodarczy 2009/2010 producent rolny składa w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r. w oddziale terenowym ARR właściwym ze względu na siedzibę producenta skrobi. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w mechanizmie zawarte są na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego: www.arr.gov.pl. w „Warunkach udzielania płatności związanej – sektor skrobi ziemniaczanej”, dostępnych również w centrali i oddziałach terenowych.