Płatność do owiec

O płatność do owiec mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i posiadają w dniu 31 maja roku składania wniosku co najmniej 10 samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Stan posiadania zwierząt potwierdzany będzie na podstawie wpisu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Wsparcie dla rolników utrzymujących owce ma na celu utrzymanie pogłowia tych zwierząt w rejonie, gdzie chów owiec od wieków miał istotne znaczenie gospodarcze oraz środowiskowe, pielęgnację krajobrazu na obszarach górskich i podgórskich oraz podtrzymanie tradycyjnej produkcji serów górskich zarejestrowanych jako Chronione Nazwy Pochodzenia.
Płatności do owiec mają więc charakter regionalny i będą realizowane w rejonach odznaczających się szczególną wrażliwością pod względem gospodarczym i środowiskowym, w których producenci doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu. Wsparcie to będzie zatem skierowane do rolników posiadających stada w następujących województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.
Przy opracowywaniu założeń wsparcia dla owiec uwzględniono te rejony, w których utrzymanie i hodowla owiec ma szczególne znaczenie, a skala tej produkcji powoduje, że jest ona istotnym źródłem utrzymania dla wielu rolników w tych rejonach. W ostatnich latach notowany jest wyraźny spadek pogłowia owiec, co w rejonach, które ze względów gospodarczych i kulturowych przez wiele lat uzależnione były od produkcji owczarskiej, jest szczególnie dotkliwe. Dodatkowo, wsparcie skierowane zostało do wrażliwych gospodarczo rejonów Polski, które, podobnie jak w przypadku województw wybranych do wsparcia dla krów, charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem gospodarstw (w szczególności dotyczy to województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego), największym odsetku gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 4 ESU, oraz PKB na jednego mieszkańca poniżej średniej krajowej (oprócz województwa śląskiego).
Wyłączone ze wsparcia są zwierzęta, które w danym roku zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, co wynika ze wspomnianego zakazu tzw. „podwójnego finansowania”.