Płatność do krów

O płatność do krów mogą ubiegać się rolnicy, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i posiadają w dniu 31 maja roku składania wniosku nie więcej niż 10 samic z gatunku bydła domowego w wieku co najmniej 36 miesięcy, niezależnie od kierunku ich użytkowania (mleczny oraz mięsny). Stan posiadania zwierząt potwierdzany będzie na podstawie wpisu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Celem wsparcia skierowanego do rolników utrzymujących krowy jest zachowanie produkcji mleczarskiej oraz produkcji wołowiny i cielęciny w małych gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych gospodarczo (duże rozdrobnienie gospodarstw) oraz środowiskowo (obszary górskie).
Płatność do krów ma więc charakter regionalny i będzie realizowana w rejonach odznaczających się szczególną wrażliwością pod względem gospodarczym i środowiskowym, w których producenci doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu. Wsparcie to będzie zatem skierowane do rolników posiadających stada w następujących województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.
Rejon objęty wsparciem dla krów charakteryzuje się szczególnie szybkim spadkiem liczby gospodarstw zajmujących się produkcją mleka oraz pogłowia krów. W roku 2008/09 liczba dostawców mleka w tych województwach była aż o 54% niższa niż w roku 2004/05, na pozostałym obszarze Polski również odnotowano spadek liczby dostawców, jednak „tylko” o 28%. W tym samym okresie odnotowano w województwach objętych programem 3% spadek produkcji mleka, podczas gdy na pozostałym obszarze Polski produkcja z przeznaczeniem na rynek wzrosła o 14%. Zmianom tym towarzyszył spadek pogłowia krów, który w okresie 2003 r. – 2008 r. na obszarze objętym programem wyniósł aż 23%, podczas gdy na pozostałym obszarze kraju jedynie 4%. Ponadto, jest to obszar o największym w kraju rozdrobnieniu gospodarstw, największym odsetku gospodarstw o wielkości ekonomicznej poniżej 4 ESU oraz PKB na jednego mieszkańca poniżej średniej krajowej (oprócz województwa śląskiego).
Wyłączone ze wsparcia są zwierzęta, które w danym roku zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, co wynika z zakazu tzw. „podwójnego finansowania”.