Płatność do chmielu

Uzupełniająca płatność do uprawy chmielu od 2010 r. realizowana jest w całości w formie niezwiązanej z produkcją. Płatność ta przysługuje rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania JPO oraz złożył wniosek o jej przyznanie, a także uprawiał chmiel w 2006 r., do uprawy którego przyznano mu wówczas płatność uzupełniającą z tego tytułu. Wielkość tej płatności uzależniona jest od powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą w 2006 r.

Wsparcie to przysługuje również w przypadku, gdy płatność do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. została przyznana:
– małżonkowi rolnika, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu przyznania tej płatności temu małżonkowi, lub
– spadkodawcy rolnika lub spadkodawcy małżonka rolnika, lub
– przekazującemu gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik lub jego małżonek mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.