PŁATNOŚĆ DO POMIDORÓW

Podstawa prawna, cel i zasady programu, warunki kwalifikowalności, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Podstawa prawna:

a) przepisy krajowe:

– ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 i z 2010 r. Nr 36, poz. 197),
wersja ustawy obowiązująca na 2009 r.,
zmiany w ustawie obowiązujące od 2010 r.

– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 40, poz. 326 i z 2010 r. Nr 39, poz. 217),
wersja rozporządzenia obowiązująca na 2009 r.,
zmiany w rozporządzeniu obowiązujące od 2010 r.

b) przepisy wspólnotowe:

rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2009, str. 16).

Cel i zasady programu:
Płatność do pomidorów jest stosowana w formie płatności historycznej (nie związanej z wielkością produkcji) dostępnej dla tradycyjnych producentów pomidorów.

Warunki kwalifikowalności:
Płatność do pomidorów przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz w roku gospodarczym 2006/2007 (rok referencyjny) dostarczył pomidory do przetworzenia, zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonymi na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych.

Płatność do pomidorów przysługuje do masy netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia zgodnie ze świadectwami dostawy owoców i warzyw do przetworzenia, dostarczonych przez:
• rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów lub
• małżonka rolnika wnioskującego o płatność, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w roku referencyjnym lub
• spadkodawcę rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów lub
• spadkodawcę małżonka rolnika wnioskującego o płatność do pomidorów lub
• przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność do pomidorów lub małżonek rolnika wnioskującego o płatność mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:
1. Czy otrzymanie płatności jest uzależnione od przynależności rolnika do grupy i organizacji producentów?
Nie,
uprawniony rolnik otrzymuje płatność bez względu na członkostwo w grupie czy organizacji producentów.
2. Czy warunkiem otrzymania płatności jest złożenie wraz z wnioskiem o płatność umowy kontraktacyjnej zawieranej z przetwórcami?
Nie,
płatność nie jest uwarunkowana od umowy kontraktacyjnej.
3. Czy płatność do pomidorów jest uzależniona od prowadzenia plantacji pomidorów?
Nie,
tradycyjny producent pomidorów uprawniony jest do otrzymania wsparcia, bez względu na kontynuowanie przez niego produkcji. Płatność jest niezwiązana z produkcją.
4. Czy płatność do pomidorów może być dziedziczona?
Płatność jest przedmiotem dziedziczenia, pod warunkiem, że rolnik, który odziedziczył gospodarstwo, kwalifikuje się do płatności w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.