Płatności bezpośrednie w 2010 r.

Wypełniony wniosek o przyznanie płatności należy złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo przesłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR, w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po dniu 17 maja 2010 roku, ale nie później niż do dnia 11 czerwca 2010 r., stosowane będą zmniejszenia należnej kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Natomiast wniosek o przyznanie krajowych płatności uzupełniających do skrobi i do tytoniu należy złożyć w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego w terminie od 15 marca do 17 maja 2010 r. W przypadku tych płatności nie ma możliwości złożenia wniosku po wyznaczonym terminie, skutkującym zmniejszaniem należnej kwoty płatności.

Ponadto, w roku 2010 wejdą w życie postanowienia kończące przegląd Wspólnej Polityki Rolnej (ang. Health Check) przyjęte w listopadzie 2008 roku. Wspomniane regulacje zawierają szereg zmian skutkujących koniecznością dokonania niezbędnych uregulowań w odniesieniu do systemu wsparcia bezpośredniego obowiązującego w Polsce.

Rezultatem przyjętych postanowień w zakresie płatności bezpośrednich będzie pojawienie się od roku 2010 nowych rodzajów wsparcia, które wynikają z możliwości wykorzystania do 10% środków finansowych (przeznaczonych na jednolite płatności obszarowe) na wsparcie specjalne, o którym mowa w art. 68 rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009.

W ramach wsparcia specjalnego od 2010 roku Polska będzie stosować:

  1. Specjalną płatność obszarową do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych.
  2. Płatności do krów utrzymywanych w gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym, które doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu.
  3. Płatności do owiec utrzymywanych w gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym, które doświadczają szczególnych niedogodności z tego tytułu.

Wysokość środków finansowych, które Polska zamierza przeznaczyć na realizację wsparcia specjalnego została ustalona w taki sposób, aby wprowadzenie tego instrumentu, finansowanego z odpowiedniej redukcji krajowej koperty finansowej, zasadniczo nie wpływało na stawkę jednolitej płatności obszarowej. Rozwiązanie to jest możliwe dzięki uzyskaniu przez Polskę, w toku przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, dodatkowych środków finansowych w wysokości ok. 30 mln. euro rocznie (na lata 2010-2012). Realizacja wsparcia specjalnego została powierzona Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Od roku 2010 zostaje zniesiona płatność do upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne, co jest konsekwencją zmiany przepisów wspólnotowych. Dotychczasowe przepisy regulujące przyznawanie oraz przetwarzanie roślin na cele energetyczne będą miały nadal zastosowanie w odniesieniu do roślin zebranych do 2009 r. Przetworzenie roślin zebranych w 2009 r. powinno nastąpić do dnia 31 lipca 2011 r.

W wyniku zakończonego przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej (ang. Health Check) nastąpiły również zmiany w zakresie norm Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska oraz wymogów wzajemnej zgodności. Obowiązujące od 2010 roku nowe normy odnoszą się do konieczności zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu, pozwoleń wodnoprawnych oraz tworzenia i/lub utrzymania siedlisk. Natomiast nowe wymogi wzajemnej zgodności odnoszą się do zakazu podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. W ramach wymogu wprowadzono również obowiązek realizacji przedsięwzięcia, które może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, po uzyskaniu odpowiedniej decyzji.