PŁATNOŚĆ ZWIERZĘCA

Płatność uzupełniająca do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) jest przyznawana do powierzchni maksymalnej ustalanej dla każdego wnioskodawcy indywidualnie. Sposób określania maksymalnej powierzchni dla poszczególnych rolników może różnić się w zależności od sytuacji prawnej, w jakiej się znajdują. Poniżej przedstawiono zasady przyznawania płatności zwierzęcej w poszczególnych przypadkach przewidzianych przepisami.

Przypadek 1. Rolnik był posiadaczem zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i za rok 2006 przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami.

Płatność zwierzęca przysługuje, jeżeli:

− rolnik lub jego obecny małżonek w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.
był posiadaczem
bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie oraz
− na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego w 2006 roku, przyznano temu rolnikowi lub jego obecnemu małżonkowi płatność uzupełniającą do powierzchni:

trwałych użytków zielonych, lub

upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

mieszanek roślin motylkowatych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie tej płatności rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki (na żądanie, które należy dołączyć do wniosku)*.

* Jeżeli rolnik we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie płatności uzupełniającej wskazał mieszankę roślin motylkowatych z trawami, może zgłosić żądanie uwzględnienia tej powierzchni do obliczenia powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca. Żądanie składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej.

W przypadku, gdy zwierzęta były wpisane lub zgłoszone do właściwego rejestru przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się
na żądanie
rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.
W przypadku, gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca ma być uwzględniona powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której obecnemu małżonkowi rolnika przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r., do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się żądanie uwzględnienia tej powierzchni wraz z oświadczeniem małżonka o wyrażeniu zgody na jej uwzględnienie.

Płatność zwierzęca w danym roku przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak
niż powierzchnia maksymalna ustalona dla danego rolnika
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP)
z okresu od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.
i współczynnika 0,3

powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której została przyznana płatność uzupełniająca w 2006 r.

Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt (bydło, owce, kozy i konie) i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, według stanu na dzień, w którym liczba (DJP) w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. jest największa.

Liczbę zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Przypadek 2. Rolnik nie był posiadaczem zwierząt w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i za rok 2006 przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych z trawami.

Jeżeli rolnik lub jego małżonek
nie posiadał
zwierząt w okresie
od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 roku, a w 2006 roku przyznano rolnikowi lub jego małżonkowi płatność uzupełniającą
do powierzchni:

trwałych użytków zielonych, lub

upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

mieszanek roślin motylkowatych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie tej płatności rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki,

płatność zwierzęca przysługuje, jeżeli:

nie przyznano mu płatności zwierzęcych w roku 2008 r. w wyniku nabycia na własność gruntów rolnych rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą

rolnik lub jego małżonek w okresie
od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r.
był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie.

W przypadku gdy zwierzęta były wpisane lub zgłoszone do rejestru przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się
na żądanie rolnika
przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.

W przypadku, gdy przy ustalaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca ma być uwzględniona powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami, do której obecnemu małżonkowi rolnika przyznano płatność uzupełniającą na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych złożonego w 2006 r., do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej dołącza się żądanie uwzględnienia tej powierzchni wraz z oświadczeniem małżonka o wyrażeniu zgody na jej uwzględnienie.

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej niż
powierzchnia maksymalna
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydło, owce, kozy, konie) przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) z okresu od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. i współczynnika 0,3

powierzchnia trwałych użytków zielonych lub upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub mieszanek roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami*, do której została przyznana rolnikowi lub jego małżonkowi płatność uzupełniająca w 2006 r.

Liczbę dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) oblicza się jako iloczyn liczby zwierząt (bydło, owce, kozy i konie) i współczynnika ustalonego z uwzględnieniem rodzaju i wieku zwierząt, według stanu na dzień, w którym liczba (DJP) w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. jest największa.

Liczbę zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności.

Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Przypadek 3. Rolnik nie ubiegał się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w latach 2004 – 2006.

Rolnikowi, który
nie występował
z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w latach 2004 –2006 i
nie mógł otrzymać płatności zwierzęcej w latach 2007 i 2008
płatność ta przysługuje, jeżeli w okresie
od dnia 15 września roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej
do dnia 14 marca
roku złożenia tego wniosku rolnik lub jego małżonek był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie. A zatem w przypadku wniosku składanego w 2009 r., okresem, w którym rolnik (lub jego małżonek) musiał posiadać zwierzęta, jest okres
od dnia 15 września 2008 r. do dnia 14 marca 2009 r.

W przypadku, gdy bydło lub owce, lub kozy, lub konie były wpisane lub zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się
na żądanie rolnika
przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.

Płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż
powierzchnia maksymalna
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według
średniego stanu
z okresu
od dnia 15 września roku poprzedzającego
rok złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej
do dnia 14 marca
roku złożenia tego wniosku (a więc w przypadku wniosku składanego w 2009 r. będzie to okres: 15.09.2008 r. – 14.03.2009 r.) oraz współczynnika 0,3

75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2009 rok, do których jest przyznawana jednolita płatność obszarowa.

Liczbę zwierząt (bydło, owce, kozy) ustala się na podstawie danych zawartych w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, które w przypadku ubiegania się o przyznanie płatności zwierzęcej po raz pierwszy należy dołączyć do wniosku o przyznanie tej płatności. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej ARiMR.

Przypadek 4. Ponowne ustalenie powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca rolnikowi, który posiadał zwierzęta w okresie od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. (nowy rolnik w 2007 r.) albo w okresie od dnia 15 września 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r. (nowy rolnik w 2008 r.) i któremu przyznano po raz pierwszy płatność zwierzęcą w 2007 r. albo w 2008 r.


a) Jeżeli rolnik nie posiadał zwierząt w okresie od dnia 1.04.2005 do dnia 31.03.2006 i nie występował z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w latach 2004 – 2006, a po raz pierwszy otrzymał płatność zwierzęcą w 2007 roku oraz ubiega się o tę płatność w 2009 r., płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2009 rok, nie większej jednak niż
powierzchnia maksymalna
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt, także
w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według średniego stanu z okresu
od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r.
i współczynnika 0,3

75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności obszarowej na 2007 r., do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

W przypadku, gdy zwierzęta były wpisane lub zgłoszone do właściwego rejestru przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.

Liczbę zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

b) Jeżeli rolnik nie posiadał zwierząt w okresie od dnia 1.04.2005 do dnia 31.03.2006 i nie występował z wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej w latach 2004 – 2006, a
po raz pierwszy otrzymał płatność zwierzęcą w 2008 roku (jako nowy rolnik lub w wyniku nabycia własności gruntów rolnych od rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą)
i ubiega się o płatność zwierzęcą w 2009 r., płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż
powierzchnia maksymalna
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP)
według średniego stanu z okresu od dnia 15 września 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r.
i współczynnika 0,3

75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności obszarowej na 2008 r., do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

W przypadku, gdy zwierzęta były wpisane lub zgłoszone do właściwego rejestru przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.
Liczbę zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

Przypadek 5. Ponowne ustalenie powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca rolnikowi, który posiadał zwierzęta w okresie od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r. i któremu przyznano po raz pierwszy płatność zwierzęcą w 2007 r. (nowy rolnik w 2007) oraz nabył własność gruntów, do których otrzymał płatność zwierzęcą w 2008 roku i ubiega się o tę płatność w 2009 r.

a) Jeżeli rolnikowi została przyznana po raz pierwszy płatność zwierzęca w 2007 i w związku z nabyciem
własności
wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością rolnika, któremu została przyznana płatność zwierzęca, otrzymał płatność zwierzęcą w
2008 r. albo rolnikowi została przyznana po raz pierwszy płatność zwierzęca w 2008 roku (jako nowemu rolnikowi lub w związku z nabyciem własności wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością rolnika, któremu została przyznana płatność zwierzęca
, oraz ubiega się o tę płatność w
2009 roku
, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2009 rok, nie większej jednak niż
powierzchnia maksymalna
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP)
według średniego stanu z okresu od dnia 15 września 2007 r. do dnia 14 marca 2008 r.
i współczynnika 0,3

75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności obszarowej na 2008 r., do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

b) Jeżeli rolnikowi została przyznana po raz pierwszy płatność zwierzęca w
2007 r. (jako nowemu rolnikowi)
i w okresie
od dnia 15 września 2008 r. do dnia 14 marca 2009 r.
rolnik lub jego małżonek był posiadaczem bydła lub owiec lub kóz lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w tym okresie, oraz ubiega się o tę płatność w
2009 roku
, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2009 rok, nie większej jednak niż
powierzchnia maksymalna
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim, przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według
średniego stanu z okresu od dnia 15 września 2006 r. do dnia 14 marca 2007 r.
i współczynnika 0,3

75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności obszarowej na 2007 r., do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

W przypadku, gdy zwierzęta były wpisane lub zgłoszone do właściwego rejestru przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.
Liczbę zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

Przypadek 6. Ponowne ustalenie powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca rolnikowi, który posiadał zwierzęta w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. i nabył własność gruntów, do których otrzymał płatność zwierzęcą w 2008 roku.

Rolnikowi, który w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r.
był posiadaczem
(lub jego małżonek) bydła lub owiec, lub kóz, lub koni, co potwierdza wpis lub zgłoszenie tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub do rejestru koniowatych, o których mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, także w przypadku, gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim oraz na podstawie wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych, złożonego
w 2006 roku przyznano temu rolnikowi płatność uzupełniającą
do powierzchni:

trwałych użytków zielonych, lub

upraw traw przeznaczonych na paszę uprawianych na gruntach ornych, lub

mieszanek roślin motylkowatych z trawami, jeżeli we wniosku złożonym w 2006 roku o przyznanie tej płatności rolnik wskazał taki rodzaj mieszanki,

i przyznano mu płatność zwierzęcą
w 2008 roku
w związku
z nabyciem własności
wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością rolnika, któremu została przyznana płatność zwierzęca, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na dany rok, nie większej jednak niż
powierzchnia maksymalna
, którą stanowi najmniejsza z następujących powierzchni:

powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, których posiadaczem był dany rolnik lub jego małżonek przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) według
średniego stanu z okresu od dnia 15 września 2007 do dnia 14 marca 2008 r.
i współczynnika 0,3

75% powierzchni gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności obszarowej na 2008 r., do których została przyznana jednolita płatność obszarowa.

W przypadku, gdy zwierzęta były wpisane lub zgłoszone do właściwego rejestru przez małżonka, zwierzęta te uwzględnia się na żądanie rolnika przy obliczaniu powierzchni, do której przysługuje płatność zwierzęca temu z małżonków, na którego drugi z małżonków wyraził pisemną zgodę.
Liczbę zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w systemie IRZ. Liczbę koni ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych.

Przypadek 7. Rolnik nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej w 2009 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. lub 2008 r.

Rolnikowi, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej w 2009 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą,
przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności na 2009 r.
, nie większej niż powierzchnia maksymalna ustalona dla zbywcy według stanu faktycznego ustalonego na podstawie ostatniego wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej złożonego przez tego zbywcę.
Do wniosku o przyznanie płatności na 2009 rok, jeżeli rolnik ubiega się o płatność zwierzęcą, należy dołączyć:

1. w przypadku przeniesienia własności wszystkich gruntów rolnych:
- oświadczenie o przeniesieniu na jego rzecz własności wszystkich gruntów rolnych, zawierające imię i nazwisko albo nazwę oraz numer identyfikacyjny poprzedniego właściciela tych gruntów,
- umowę, na podstawie, której została nabyta własność wszystkich gruntów rolnych albo kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie, którego została nabyta własność tych gruntów

2. przypadku nabycia własności wszystkich gruntów rolnych w wyniku dziedziczenia:
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
- w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku – zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo
- zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W przypadku, gdy w wyniku nabycia własności gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą i grunty te są przedmiotem współposiadania, płatność zwierzęca przysługuje temu współwłaścicielowi, na którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę. Zgodę współwłaścicieli należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Płatność zwierzęca
nie
przysługuje rolnikowi, któremu została przyznana ta płatność i który następnie
zbył
wszystkie grunty wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego.

Przypadek 8. Rolnik spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej w 2009 r. i nabył własność wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. albo w 2008 r.

Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej i
nabył własność
wszystkich gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, przysługuje płatność zwierzęca do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na 2009 rok, nie większej niż
suma powierzchni maksymalnych
, ustalonych dla zbywcy i rolnika, który nabył własność gruntów (nabywcy).

Do wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej należy dołączyć:

1. w przypadku przeniesienia własności wszystkich gruntów rolnych:
- oświadczenie o przeniesieniu na jego rzecz własności wszystkich gruntów rolnych, zawierające imię i nazwisko albo nazwę oraz numer identyfikacyjny poprzedniego właściciela tych gruntów,
- umowę, na podstawie, której została nabyta własność wszystkich gruntów rolnych albo kopię takiej umowy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, albo odpis orzeczenia sądu, na podstawie, którego została nabyta własność tych gruntów

2. w przypadku nabycia własności wszystkich gruntów rolnych
w wyniku dziedziczenia:
- prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, albo
- w przypadku, gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku – zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku lub kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo kopią tego potwierdzenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo
- zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

W przypadku, gdy w wyniku nabycia własności gruntów rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego będących własnością rolnika, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą i grunty te są przedmiotem współwłasności, płatność zwierzęca przysługuje temu współwłaścicielowi, na którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę. Zgodę współwłaścicieli należy dołączyć do wniosku o przyznanie płatności na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.
Płatność zwierzęca
nie
przysługuje rolnikowi, któremu została przyznana ta płatność i który następnie
zbył
wszystkie grunty wchodzące w skład jego gospodarstwa rolnego.

Przypadek 9. Rolnik nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej w 2009 r. i zawarł związek małżeński z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. lub 2008 r.

Rolnikowi, który nie spełnia warunków do przyznania płatności zwierzęcej i pozostaje w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na rok 2009, nie większej niż powierzchnia maksymalna ustalona dla małżonka.

Powierzchnię maksymalną ustaloną dla małżonka uwzględnia się na żądanie rolnika (dołączane do wniosku) po wyrażaniu przez małżonka zgody na uwzględnienie tej powierzchni.

W przypadku uwzględnienia żądania, płatność zwierzęca nie przysługuje małżonkowi rolnika.

Przypadek 10. Rolnik spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej w 2009 r. i zawarł związek małżeński z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą w 2007 r. lub 2008 r.

Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania płatności zwierzęcej i pozostaje w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności zwierzęcej, w związku małżeńskim z rolnikiem, któremu co najmniej raz przyznano płatność zwierzęcą, płatność zwierzęca przysługuje do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej na rok 2009, nie większej niż powierzchnia maksymalna, którą stanowi suma maksymalnej powierzchni ustalonej dla rolnika i maksymalnej powierzchni ustalonej dla obecnego małżonka rolnika.
Powierzchnię maksymalną ustaloną dla małżonka uwzględnia się na żądanie rolnika (dołączane do wniosku) po wyrażaniu przez małżonka zgody na uwzględnienie tej powierzchni.

W przypadku uwzględnienia żądania, płatność zwierzęca nie przysługuje małżonkowi rolnika.

Przypadek 11. Przyznanie płatności zwierzęcej w przypadku przekazania gospodarstwa rolnego.

W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego (np. sprzedaż, dzierżawa), w okresie do dnia
31 maja 2009 r.
, płatność zwierzęca jest przyznawana w 2009 roku przejmującemu niezależnie od tego czy posiadał lub posiada bydło lub owce lub kozy lub konie.
Przejmujący, zobowiązany jest w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. złożyć wniosek o przyznanie płatności w wyniku przekazania gospodarstwa rolnego.
W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, które zostało dokonane
po dniu 31 maja 2009 r.
płatności te przysługują przekazującemu, jeżeli spełnia warunki do ich przyznania.