Wymogi wzajemnej zgodności

W nowych państwach członkowskich, w tym w Polsce, wymogi wzajemnej zgodności wdrażane były stopniowo. W Polsce od 1 stycznia 2009 roku obowiązują wymogi z obszaru A, wymogi z obszaru B obowiązują od 1 stycznia 2011 r., natomiast wymogi z obszaru C zostały wdrożone z dniem
1 stycznia 2013 r.

Lista wymogów obowiązujących rolnika w zakresie wzajemnej zgodności w obszarze A, B i C została ogłoszona, w drodze obwieszczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia:

 1. 19 marca 2009r. w sprawie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 17, poz. 224 ) - dotyczy obszaru A - pobierz
 2. 17 marca 2010 r. o zmianie wykazu wymogówokreślonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 16, poz. 169) - dotyczy zmian w zakresie obszaru A - pobierz
 3. 28 grudnia 2010 r. o zmianie wykazu wymogówokreślonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. Nr 2, poz. 20 z 2011r.) - dotyczy obszaru B i uzupełnia obszar A - pobierz
 4. 16 marca 2011 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P.11.27.299 z dnia 6 kwietnia 2011 r.) - uzupełnia obszar A i B - pobierz
 5. 1 luty 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P.12.64 z dnia 15 lutego 2012 r.) – uwzględnia zmiany przepisów w zakresie obszaru A i B, stanowiących podstawę dla poszczególnych wymogów - pobierz
 6. 12 marca 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P.12.151 z dnia 12 marca 2012 r.) – uwzględnia zmiany przepisów w zakresie ochrony gatunkowej roślin - pobierz
 7. 18 czerwca 2012 r. o zmianie wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. 12.479 z dnia 9 lipca 2012 r.) – uwzględnia zmiany przepisów w zakresie podziału wymagań z planu zadań ochronnych i planu ochrony na Odnośnik otwierany w nowym oknie działania obligatoryjne (.pdf 59,67 kB) i fakultatywne - pobierz
 8. 25 października 2012 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P.12.870 z dnia 20 listopada 2012 r.) – uzupełnia obszar C - pobierz
 9. 8 kwietnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. z 2013 r. poz. 330) - uwzględnia zmiany przepisów w zakresie stosowania w rolnictwie komunalnych osadów ściekowych oraz zmiany dotyczące obszarów OSN - pobierz
 10. 22 sierpnia 2013 r. o zmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P. z 2013 r. poz. 696) - uwzględnia zmiany przepisów w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz zmiany dotyczące obszarów OSN - pobierz
 11. 6marca 2014 r. ozmianie wykazu wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy (M.P.14.197 z dnia 12 marca 2014 r.) – uwzględnia przeniesienie wymogu w zakresie ochrony wód podziemnych do norm dobrej kultury rolnej oraz aktualizuje wykaz rozporządzeń wprowadzających programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach OSN - pobierz

Przedmiotowa informacja dotyczy wymogów według stanu prawnego na dzień 12 marca 2014 r.

Obszary wymogów i etapy wdrażania (zestawienie wymogów i dyrektyw)

Obszar A obowiązuje od 1 stycznia 2009 r.
Zestawienie wymogów i dyrektyw
Odnośnik otwierany w nowym oknie Pobierz (.pdf 209,96 kB)

Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego

Akt prawa unijnego

Wymóg

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 20 z 26.1.2010, str. 7).

Wymóg 1: Odnośnik otwierany w nowym oknie Ochrona dzikiego ptactwa. (.pdf 104,56 kB)

Wymóg 2 – uchylony od 2014 r.

Od 2014 r. wymagania dotyczące ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne, które obowiązywały w ramach dotychczasowego wymogu 2, zostały przeniesione do norm Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (DKR).

Dyrektywa 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r.
w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby,
w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych
w rolnictwie (Dz. U. UE L 181 z 04.07.1986).

Wymóg 3:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Zasady stosowania osadów ściekowych w rolnictwie. (.pdf 112,43 kB)

Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. U. UE 375 z 31.12.1991).

Wymóg 4:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Ochrona wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. (.pdf 273,53 kB)

Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 206 z 27.07.1992).

Wymóg 5:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Ochrona dzikiej fauny i flory. (.pdf 107,72 kB)

Identyfikacja i rejestracja zwierząt

Dyrektywa Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz. Urz. UE L 213
z 8.8.2008, str. 31—36).

Wymóg 6:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Identyfikacja i rejestracja świń. (.pdf 93,36 kB)

Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. WE nr L 204, z 11.08.2000 r. z późn.zm.).

Wymóg 7:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Identyfikacja i rejestracja bydła. (.pdf 100,48 kB)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji zwierząt z gatunku owiec lub kóz i zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1782/2003 i Dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5, z 9.1.2004 r. z późn.zm.).

Wymóg 8:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Identyfikacja i rejestracja owiec i kóz. (.pdf 98,06 kB)

Obszar B obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.

Zestawienie wymogów i dyrektyw

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pobierz (.pdf 223,68 kB)

Zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt,

zgłaszanie niektórych chorób oraz zdrowotność roślin

Akt prawa unijnego

Wymóg

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

Wymóg 9:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Zdrowotność roślin. (.pdf 93,73 kB)

Dyrektywa 96/22/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. dotycząca zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym i uchylająca dyrektywy 81/602/EWG, 88/146/EWG oraz 88/299/EWG (Dz. U. UE L 125 z 23.05.1996).

Wymóg10:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Zakaz stosowania związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznymi i beta-agonistycznym. (.pdf 165,5 kB)

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i ustanawiające procedury
w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. WE nr L 31, z 01.12.2002 r.).*

Wymóg 11:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Bezpieczeństwo żywności i pasz. (.pdf 167,58 kB)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (Dz. U. WE nr L 147, z 31.05.2001 r.).

Wymóg 12:
Odnośnik otwierany w nowym oknie Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych encefalopatii. (.pdf 150,65 kB)

Dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r.
w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG z dnia 18 listopada 1985 r. wprowadzająca wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Dz. Urz. WE L 306 z 22.11.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 5).

Dyrektywa Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzająca ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz.U. WE nr L 62, z 15.03.1993 r.).

Dyrektywa Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiająca przepisy szczególne odnośnie do kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz.U. WE nr L 327, z 22.12.2000 r.).

Wymóg13 - 15:

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zgłaszanie chorób zakaźnych zwierząt. (.pdf 112,03 kB)

Obszar C będzie obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

zestawienie wymogów i dyrektyw

Odnośnik otwierany w nowym oknie Pobierz (.pdf 169,33 kB)

Dobrostan zwierząt

Akt prawa unijnego

Wymóg

Dyrektywa 91/629/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. ustanawiająca minimalne normy ochrony cieląt (Dz. U. WE L 340 z 11.12.1991).

Wymóg 16:

- Odnośnik otwierany w nowym oknie minimalne normy ochrony cieląt. (.pdf 113,5 kB)

Dyrektywa 91/630/EWG z dnia 19 listopada 1991 r. określająca minimalne normy ochrony świń (Dz. U. WE L 340 z 11.12.1991).

Wymóg 17:

- Odnośnik otwierany w nowym oknie minimalne normy ochrony świń. (.pdf 181,13 kB)

Dyrektywa 98/58/WE z dnia 20 lipca 1998 r. dotycząca ochrony zwierząt gospodarskich (Dz. U. WE L 221 z 08.08.1998).

Wymóg 18:

- Odnośnik otwierany w nowym oknie ochrona zwierząt gospodarskich. (.pdf 368,83 kB)

*Wdrożone w szczególności przez:

art. 2, 4 i 5, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 470/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowe procedury określania maksymalnych limitów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2377/90 oraz zmieniające dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319): art. 4 ust. 1 oraz załącznik I część A (sekcja II pkt. 4 lit. g), h), j), pkt. 5 lit. f), h), pkt. 6; sekcja III pkt 8 lit. a), b), d), e), pkt 9 lit. a), c)),

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.4.2004 r., str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14): art. 3 ust. 1 oraz załącznik III sekcja IX rozdział 1 (część I pkt 1 lit. b), c), d), e); część I pkt 2 lit. a) ppkt (i), (ii), (iii), lit. b) ppkt (i), (ii), lit. c); część I pkt 3; część I pkt 4; część I pkt 5; część II A pkt 1, 2, 3, 4; część II B pkt 1 lit. a), d), pkt 2, pkt 4 lit. a), b), załącznik III sekcja X rozdział 1 pkt 1,

Rozporządzenie (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z 8.2.2005, str. 1): art. 5 ust. 1 oraz załącznik I, część A, (część I pkt 4 lit. e), g); część II pkt 2 lit. a), b), e), art. 5 ust. 5 oraz załącznik III pkt 1, 2, art. 5 ust. 6, oraz

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.3.2005, str. 1): art. 18.