Działanie 1. Renty Strukturalne

? WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielanie pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich
(Dz.U. nr 161, poz. 1684)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004
WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

Instrukcja wypełniania WNIOSKU O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ

pobierz plik .pdf 101 Kb

WZÓR WNIOSKU O PRZYZNANIE RENTY STRUKTURALNEJ - strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

? Jak należy rozumieć § 20 ust. 5 ww. rozporządzenia, który stanowi, że wnioskodawca nie może złożyć zażalenia na postanowienie o spełnieniu wstępnych warunków do renty strukturalnej?

Jeżeli kierownik biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu wstępnych warunków do renty strukturalnej, osoba na rzecz której zostało wydane powyższe postanowienie jest uprawniona do udziału w dalszym postępowaniu o uzyskanie renty strukturalnej. W związku z powyższym nie ma potrzeby składać zażalenia na powyższe postanowienie. Zaś w przypadku, gdy kierownik biura powiatowego Agencji wyda decyzję odmawiającą prawa do renty strukturalnej, osobie ubiegającej się o prawo do renty strukturalnej przysługuje możliwość odwołania się od powyższej decyzji do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz.2, z późn. zm.).

? Czy rolnik ubiegający się o rentę strukturalną, może pozostać właścicielem lasu?

Rolnik uzyskując prawo do renty strukturalnej powinien zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej w rozumieniu ww. rozporządzenia. Przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego i reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych i grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego ssaków, ptaków i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb. Posiadanie lasu nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności rolniczej, a zatem można zatrzymać las. Jednak należy zaznaczyć, że zgodnie z założeniami określonymi w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, udział w programie rent strukturalnych wyklucza się z udziałem w innych działaniach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Beneficjenci programu rent strukturalnych nie będą mogli korzystać z żadnych innych instrumentów WPR. W przypadku korzystania z premii zalesieniowej, rolnik będzie musiał wybrać jedną formę wsparcia. Nie jest możliwe korzystanie z obu tych form jednocześnie.

? Czy postanowienie o spełnieniu wstępnych warunków do renty strukturalnej wydane na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. Nr 52, poz. 539, z późn. zm.) , kwalifikuje rolnika do ubiegania się o rentę strukturalną objętą planem rozwoju obszarów wiejskich?

Postępowanie o rentę strukturalną wszczęte na podstawie ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie, jest odmiennym postępowaniem od postępowania w sprawie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli rolnik jest nadal właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, może wystąpić do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z wnioskiem o umorzenie dotychczasowego postępowania o przyznanie prawa do renty strukturalnej, a następnie złożyć w odpowiednim czasie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji wniosek o przyznanie renty strukturalnej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich.

? Jak przedstawia się sytuacja małżonka po śmierci uprawnionego do renty strukturalnej?

W przypadku śmierci rolnika, w okresie pobierania renty strukturalnej, jego małżonkowi zgodnie z § 10 ww. rozporządzenia, przyznaje się na wniosek rentę strukturalną, nie dłużej jednak niż do dnia, do którego tę rentę pobierałby uprawniony, pod warunkiem jednak że przekazane gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małżonków, a małżonek przejmujący rentę strukturalną ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników i nie prowadzi działalności rolniczej.

? Czy po uzyskaniu przez współmałżonka wymaganego w ww. rozporządzeniu wieku, będzie przysługiwało zwiększenie wysokości renty strukturalnej dla małżonka?

Zwiększenie wysokości renty strukturalnej dla małżonka przysługuje jedynie w przypadku, gdy oboje małżonkowie w dniu przekazania gospodarstwa rolnego spełniają warunki określone dla beneficjenta.

? Czy małżonek niespełniający kryteriów programu rent strukturalnych po zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej, będzie nadal podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników?

Małżonek rolnika, dla którego nie ustalono zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia zwiększenia wysokości renty strukturalnej o 60 %, jeżeli nie podlega ubezpieczeniu społecznemu w systemie powszechnym i jednocześnie spełnia warunki określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.), będzie mógł na wniosek opłacać składki na ubezpieczenie społeczne rolników do czasu, kiedy osiągnie wiek emerytalny.

? Czy w przypadku, gdy małżonkowie zawrą umowę o rozdzielności majątkowej (intercyzę), renta strukturalna będzie przysługiwać każdemu z małżonków?

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, warunek przekazania gospodarstwa rolnego uważa się za spełniony, jeżeli zostały przekazane wszystkie użytki rolne wchodzące w skład tego gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego małżonka, jak również przedmiotem ich współwłasności. W związku z powyższym podzielenie gospodarstwa rolnego na dwa odrębne gospodarstwa nie umożliwi małżonkom pobierania dwóch rent strukturalnych, gdyż zgodnie z ww. rozporządzeniem małżonkowie aby nabyć prawo do renty strukturalnej i zwiększenia wysokości renty strukturalnej dla małżonka, powinni się wyzbyć należących do nich nieruchomości rolnych niezależnie od tego czy stanowią one odrębną ich własność bądź współwłasność.

? Czy rolnik, który przed złożeniem wniosku o rentę strukturalną jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 0,1-0,9 ha może otrzymać rentę strukturalną?

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, rentę strukturalną przyznaje się rolnikowi, który przekazał gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha. W związku z powyższym rolnik, który w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną będzie właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych, nie będzie spełniał warunków umożliwiających przyznanie mu prawa do renty strukturalnej

? Czy można zrezygnować z przyznanego prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego i ubiegać się o rentę strukturalną współfinansowaną z UE?

Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118, z późn.zm.), wniosek o emeryturę lub rentę może być wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji. Zgodnie z art. 4779 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż zrezygnować z prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego można w terminie jednego miesiąca od dnia jego przyznania.
Ponadto należy zaznaczyć, iż zgodnie z § 4 pkt 1ww. rozporządzenia, warunkiem uzyskania renty strukturalnej jest brak ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego rolników.