Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 1

wtorek, 1 grudnia 2009 r.

Renty Stukturalne

Renty strukturalne mają na celu zapewnienie dochodu rolnikom, którzy zdecydują się zrezygnować z prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.
Wielkość renty strukturalnej wynosi od 210% do 440% najniższej emerytury. Podstawowa wielkość renty strukturalnej (210%) może zostać zwiększona o następujące elementy:

  • Dodatek na małżonka (zwiększenie podstawy o 60%);
  • Trwałe przekazanie gruntów o powierzchni min. 3 ha (zwiększenie podstawy o 50%);
  • 3% najniższej emerytury za każdy hektar, powyżej 3 ha przekazany w sposób trwały na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niż za 20 ha;
  • 3% najniższej emerytury za każdy hektar, powyżej 3 ha przekazany w sposób trwały na powiększenie istniejącego gospodarstwa rolnego, prowadzonego przez rolnika w wieku do 40 lat ale nie więcej niż za 20 ha.

Działanie skierowane jest do osób w wieku przedemerytalnym, które ukończyły 55 lat, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzą działalność rolniczą w gospodarstwie o wielkości co najmniej 1 ha przez co najmniej 10 lat (w tym co najmniej przez 5 lat byli ubezpieczeni w KRUS) i zdecydują się je przekazać w celu poprawy żywotności ekonomicznej gospodarstwa innego rolnika lub następcy. Ponadto gospodarstwo można przekazać na rzecz Skarbu Państwa do Agencji Nieruchomości Rolnych lub na cele związane z ochroną środowiska jak i zalesieniem.
Renta strukturalna wypłacana będzie co miesiąc przez 10 lat. Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest do opłacania składki na fundusz emerytalno-rentowy rolników, a także opłacania składki za współmałżonka jeśli wypłacany jest dodatek na małżonka.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich

Przewodnik po rentach strukturalnych

Najczęściej zadawane pytania

Ułatwienia dla osób ubiegających się o rentę strukturalną
07.11.2005